Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 9
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: ОС-447/16.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за замяна на общински имот с имоти частна собственост

Мотиви: В община Казанлък е постъпила  Молба с вх. № 94-Д-732-1 от 06.06.2008 г. на Дамян Гавраилов Дамянов, относно замяна на имоти частна собственост с имот частна общинска собственост по реда и условията на чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 40, ал. 1 от ЗОС, чл. 47 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Казанлък. Дамян Гавраилов Дамянов с адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 5, вх. 0, ет. 7, ап. 26 с ЕГН 56..03..24, притежаващ л.к. № 17..9.4.7, издадена на 13.04.2000 г. от МВР Стара Загора, желае да замени собствените си недвижими имоти представляващи:    
1. Земеделска земя с площ от 5157 кв. м, представляваща имот № 022002 в м. ”Алан Тарла” в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: пета - при граници: им. № 022001-нива, №000143 - напоителен канал, им. № 022008 - нива, им. № 022003 - нива съгласно нот. акт №83, том ІІ, рег. № 3455, дело № 262 от 2008 г. с цена: 2398 /две хиляди триста деветдесет и осем/ лв. 
2. Земеделска земя с площ от 3061 кв. м, представляваща имот № 022026 в м. ”Алан Тарла” в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: пета - при граници: им. № 000147 - напоителен канал, им. № 000143 - напоителен канал, им. № 022025 - нива, им. № 022024 - нива., съгласно нот. акт № 83, том ІІ, рег. № 3455, дело № 262 от 2008 г. с оценка на имота: 1377 /хиляда триста седемдесет и седем/ лв. с имот частна общинска собственост - земеделска земя с площ 5824 кв. м представляваща имот № 000377 в м. ”Ламбуркая” в землището на с. Розово с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия и категория на земята при неполивни условия: пета - с граници: североизток - имот №000073; югоизток - имот № 000378; югозапад - имот № 050009, им. № 050010, им. №050011; запад и северозапад - имот № 000375, съгласно акт за общинска собственост №591 от 04.06.2008 г. с цена: 3069 /три хиляди и шестдесет и девет/ лв.
Дамян Гавраилов Дамянов е изразил желание да дари в полза на Община Казанлък разликата в цената на имотите, предмет на замяната от 706 лв.
              Експертните оценки на имотите са изготвени от вещо лице, включено в списъка по чл. 19”а”, ал. 8 от 3акона за собствеността и ползването на земеделските земи на основание на Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи, приета с ПМС № 118 от 1998 г. и последвалите изменения.                    
По искане на кмета на общината с № 94-Д-7321 А1/12.06.2008г. ОС ”Земеделие и гори” - гр. Казанлък е изразила и мотивирано предложение по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ППЗСПЗЗ пред Съвета с изх. № 813 от 13.06.2008 г. и вх. № ОС-440 от 13.06.2008 г.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС; чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ, и чл. 47 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,
 
Р Е Ш И:
 
I.  Да се извърши замяна на частни недвижими имоти:
1. Земеделска земя с площ от 5157 кв. м, представляваща имот № 022002 в м. ”Алан Тарла” в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: пета - при граници: им. № 022001 - нива №000143 - напоителен канал, им. №022008 - нива, им. № 022003 - нива съгласно нот. акт № 83, том ІІ, рег. №3455, дело № 262 от 2008 г. при цена на имота: 2398 /две хиляди триста деветдесет и осем/ лв. 
2. Земеделска земя с площ от 3061 кв. м, представляваща имот № 022026 в м. ”Алан Тарла” в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: пета - при граници: им. № 000147 - напоителен канал, им. № 000143 - напоителен канал, им. № 022025 - нива, им. № 022024 - нива., съгласно нот. акт № 83, том ІІ, рег. № 3455, дело № 262 от 2008 г. при цена на имота: 1377 /хиляда триста седемдесет и седем/ лв.
с Общински имот, съгласно акт за общинска собственост № 591 от 04.06.2008 г., земеделска земя с площ 5824 кв. м, представляваща имот № 000377 в м. ”Ламбуркая” в землището на с. Розово с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия и категория на земята при неполивни условия: пета - с граници: североизток - имот № 000073; югоизток - имот № 000378; югозапад - имот  № 050009, им. № 050010, им. №050011; запад и северозапад - имот № 000375, при цена на имота: 3069 /три хиляди и шестдесет и девет/ лв.
II. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по т. 1, като сключи договор за замяна след дарение на разликата от 706 лв. в цената на имотите предмет на замяната в полза на Община Казанлък. Всички разноски по сделката се дължат от Дамян Гавраилов Дамянов.  
III. Вписването на договора в службата по вписванията с район на действие Районен съд Казанлък да стане за сметка на Дамян Гавраилов Дамянов.  
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Дамян Гавраилов Дамянов с адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 5, вх. 0, ет. 7, ап. 26.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 35 общински съветници, от които "за" - 28.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ:  /Л. ПОПОВА/     
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220