Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 10
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: ОС-519/11.07.2008 г. Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с информация за извършените продажби на общинско имущество в община Казанлък по реда на ЗОС за второто тримесечие на 2008 г.

Мотиви: Съгласно параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Казанлък, приета в изпълнение разпоредбите на чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет задължава кмета на общината на тримесечие да внася отчет в Съвета с резултатите от извършените продажби.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, & 8 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
 
Р Е Ш И:
 
Приема за сведение информацията за извършените продажби на общинско имущество в община Казанлък по реда на Закона за общинската собственост и постъпилите средства от тях през второто тримесечие на 2008 г.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които "за" - 30.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/ 
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220