Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 11
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 31.07.2008 г., Протокол № 3

Относно: ОС-552/23.07.2008 г. - Доклад от Стефан Бурков - председател на ПК по здравеопазване с проект за решение за осигуряване на средства от бюджета на община казанлък за съфинансиране на дейността към Ангиографски център към "МБАЛ - Казанлък" ЕООД относно сектор "Инвазивна кардиология".

(Оспорено от кмета на община Казанлък с жалба чрез Общинския съвет до Административен съд - Стара Загора с вх. ОС-669/13.08.2008 г.; производството прекратено с Определение № 367/14.10.2008 г. на Старозагорския административен съд (вх. № ОС-899/18.11.2008 г.) поради отмяната му с Решение № 31 от 25.06.2007 г.. на ОбС).

Мотиви: В ОбС е постъпила за разглеждане докладна записка вх. № ОС-460/23.06.2008 г. от д-р Христо Христов, управител на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД във връзка с необходимостта от съфинансиране с 18000 лева на Ангиографския център към „МБАЛ - Казанлък” ЕООД за месеците август и септември 2008 г.
Общинският съвет счита, че тази помощ е крайно необходима за горепосочения център. Посочената сума ще покрие така необходимия минимален обем дейност – извършването на минималния бр. коронарографии с цел акредитирането на Ангиографски център и последващото сключване на договор с НЗОК. За доказване, че средствата отиват целево за горепосочената дейност, Съветът задължава управителят на лечебното заведение да представи в Общински съвет пълен отчет за количествата консумативи и единичната им цена.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
1. Отпуска от бюджета на община Казанлък сумата от 18000 лева за съфинансиране  на Ангиографския център към „МБАЛ - Казанлък” ЕООД.
2. Средствата да се вземат от заделения резерв за местни дейности т. 5.6. от Решение № 857/08.04.2008 г.
3. Задължава кметът на общината в срок до 10 август 2008 г. да преведе на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД сумата по т. 1.
4. Задължава д-р Христо Христов, управител на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД да внесе в Общински съвет в срок до края на месец ноември 2008 г. пълен и подробен отчет за изразходваната сума.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; и д-р Христо Христов, управител на „МБАЛ - Казанлък” ЕООД.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното  гласуване 35 общински съветници, от които "за" - 35.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/   
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220