РЕШЕНИЕ № 473
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2543/26.07.2010 - Доклад по чл. 64, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейнотта на ОбС от Васил Самарски председател на ОбС с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. произтичащи от § 18., ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Мотиви: На 8 юли 2010 г. 41-то Народно събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., с който беше променен размера на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии. За община Казанлък беше намален размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности /от 17895,3 хил.лв. на 17234,1 хил.лв./, и трансферите за местни дейности, в т.ч. общата изравнителна субсидия /от 3122,7 хил.лв. на 2748,0 хил.лв./, и за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища /от 46,6 хил.лв. на 44,7 хил.лв./. Целевата субсидия за капиталови разходи се намали от 429,8 хил.лв. на 365,3 хил.лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища от 206,0 хил.лв. на 175,1 хил.лв. Със закона се измениха и стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г., като за община Казанлък се промениха както следва: общинска администрация от 1763,5 хил.лв. на 1564,1 хил.лв.; образование от 12349,9 хил.лв на 12068,5 хил.лв.; здравеопазване от 1246,9 хил.лв на 1149,9 хил.лв.; култура от 718,8 хил.лв. на 635,4 хил.лв.. С параграф 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. бяха изменени и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.
Законодателят е приел императивна норма в параграф 18, ал.3 и ал. 5, с която е определил срок от един месец на общинските съвети да приемат, произтичащите от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г.,промени в общинските бюджети, като не е възложил срокове на кметовете на общини да внесат проектите за изменение на местните бюджети.
Към 29 юли 2010 г. кметът на община Казанлък не е внесъл на вниманието на общинските съветници доклад за изменение и допълнение на бюджета на община Казанлък за 2010 г., приет с наше Решение № 383/04.02.2010 г.
Общинският съвет приема, че всичко това са наложителни предпоставки за внасянето на доклад от председателя на ОбС с проект за решение за изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., като съобразявайки се със законовите срокове е предложил промените на първо и второ четене да се състоят на едно заседание. Вносителят е взел под внимание и писмо изх. № 08-00-521/12.04.2010 г. на Министерството на финансите на РБ, касаещо частта на капиталовите разходи, финансирани от продажба на общински нефинансови активи или по точно Приложение 13. Приемането на изменението е от изключителна важност, защото то касае само промените, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г.
Към днешна дата кметът на общината не е внесъл в Общински съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г., като крайния срок за внасянето изтече на 20 юли 2010 г. Известно е на общинските съветници, че кметът на общината оспори в Административния съд Решение № 383 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 04.02.2010 г., Протокол № 26, с което се прие бюджета на общината за 2010 г. Жалбата е аналогична на миналогодишната и Старозагорския административен съд излезе с Определение от 30.06.2010 г. с което „остави без разглежданежалбата наКмета на Община Казанлък, с която е оспорил частично Решение №383/04.02.2010 г. на Общински съвет Казанлък, взето по Протокол № 26 от същата дата, с което е приет бюджета на Община Казанлък за 2010 година и прекрати производството по АД № 81 по описа за 2010 г. на Административен съд Стара Загора”. За съжаление кметът на общината е оспорил определението пред ВАС. Всичко това води до извода, че е наложително именно Общински съвет - Казанлък да поеме инициативата за спазване на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., като по този начин ще се даде възможност на разпоредителите с бюджетни кредити в община Казанлък да планират своите разходи до края на годината и да предприемат съответните действия.
Общинските съветници приемат предложението на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, както и направеното в хода на заседанието предложение от Моника Динева, ОбС да задължи кмета на общината в срок до 06.08.2010 г. да внесе в ОбС доклади с проекти за решения относно: Информация за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г.; структура и численост на Община Казанлък, както и, ако е необходимо, проект за изменение и допълнение на бюджета на Община Казанлък за 2010 г. 
Общинският съвет приема, че на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, следва да допусне предварително изпълнение на решението като взима под внимание необходимостта от незабавно изпълнение на изменението и допълнението на бюджета на община Казанлък за 2010 г. с цел да се  защитят обществените интереси и предотврати опасността, сериозно да бъде затруднено изпълнението му, което ще доведе до спиране финансирането на бюджетните дейности, т. е. - до невъзможността да се плащат заплати, осигуровки, храни, медикаменти, отопление, асфалтиране и ремонт на улиците и пътищата в общината и други.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с параграф 18, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., и чл. 60, ал.1 от АПК,
 
Р Е Ш И:
 
 
І. Второто четене на изменението и допълнението на Решение № 383/04.02.2010 г., произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., да се проведе на същото заседание, непосредствено след първото четене.
 
ІІ. Приема на първо четене изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г., произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г. 
ІІІ. Приема изменението и допълнението на Решение № 383 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.02.2010 г., Протокол № 26, произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г. , както следва:
 
  1. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”, т. 1, т.1.1 и т.1.2, се изменят така:
„1. Приема бюджета на община Казанлък за 2010 г. по прихода в размер на 33 815 904 лв., съгласно Приложение 1и 2:
В т.ч.
1.1. приходи с държавен характер         -       19 253 835лв.
1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ     -        17 804 407 лв.
1.1.2. преходен остатък-                                          1 082 822 лв.
1.1.3. субсидии параграф 31-28                 -           366 606 лв.
 
1.2. приходи с общински характер         -        15 243 069лв.
в т.ч.
1.2.1. данъчни приходи                              -       2 720 489 лв.
1.2.2. неданъчни приходи                          -       7 675 468  лв.
1.2.3. обща изравнителна субсидия           -       2 792 700 лв.
1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общинските дейности -                                                  365 300 лв.;
1.2.5. преходен остатък                               -        1 458 908 лв.
1.2.6. субвенции – параграф 31-18                        -           187 987 лв.
1.2.7. трансфер (61-00,64-00)                      -           42 217 лв.”
 
  1. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”, т. 2 се изменя така:
2. Приема разходната част на бюджета на Община Казанлък за 2010 г. в размер на      33 815 904 лв., съгласно Приложения с №№ 3 и 4
В.т.ч.:
Държавни дейности                                  - 19 253 835лв.
Общински дейности                                 - 14 562 069лв.
В т.ч.:
- 463 530 лв. за дофинансиране на делегирани държавни дейности, както следва: Образование - 77164 лв.; Здравеопазване (Детски ясли, ЦДГ и ОДЗ) - 86366 лв.;  ИМ „Искра” -250000 лв. и Читалища – 50 000 лв.
- и резерв в размер на 852 656 лв. който се изразходва само след решение на ОбС за финансиране изграждане и основен ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.”
 
  1. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”, към т.2.2 се добавя следния нов текст:
Във връзка с намалената целева субсидия за капиталови разходи на община Казанлък, определена в параграф 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г. и писмо изх. № 08-00-521/12.04.2010 г. на Министерство на финансите на РБ, касаещо частта на капиталовите разходи, финансирани от продажба на общински нефинансови активи, в Приложение 13 се правят следните изменения:
В „Източници на финансиране” 
-          позиция 1 – Целева субсидия от 429 800 лв. става 365 300 лв.
 
В „Целева субсидия”
-          позиция 1 - Ремонт четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък на ОбС от 206 000 лв. става 175 100 лв.
-          позиция 4 - Канализация на ул."Бузлуджа", ул."Пирин", ул."Малина", ул."Единство", с.Хаджидимитрово от 182 800 лв. става 149 200 лв.
 
В „Собствени бюджетни средства”
-          създава се нова позиция 14а - Канализация на ул."Бузлуджа", ул."Пирин", ул."Малина", ул."Единство", с.Хаджидимитрово със сума 33 600 лв.
-          създава се нова позиция 72а - Ремонт четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък на ОбС със сума 30 900 лв.
-          заличава сумите в следните позиции:
 
20
 
Закупуване на геодезически уред
0
21
 
Закупуване на валяк за валиране
0
22
 
Закупуване за рязане на асфалт и бетон
0
23
 
Закупуване на къртач ръчен за къртене на бетон
0
24
 
Закупуване на машина за трамбуване - пачи крак
0
25
 
Закупуване на самосвал малък за превоз асфалт
0
26
 
Хардуерно обезпечаване на община Казанлък
0
35
 
Програмно обезпечаване на община Казанлък
0
 
-          позиция 127 добива следния текст „Резерв за финансиране изграждането и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура по решение на ОбС” със сума 852 657 лв.”
 
  1. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”, т.2.2.1 се изменя така:
„2.2.1. В Приложение №13, за позиция 1 „Ремонт четвъртокласна пътна мрежа” в „Целева субсидия” и за позиция 72а „Ремонт четвъртокласна пътна мрежа” в „Собствени бюджетни средства” да бъде обявена обществена поръчка, след утвърждаване на Списък за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа от ОбС-Казанлък.”
5.   В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”, т.20 се изменя така:
„20. Предоставя право на делегиран бюджет на ИМ „Искра”,съгласно Приложение №16,в т.ч.:държавен трансфер -196 440 лв. и собствени приходи - 250 000 лв.”
 
6. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”се създава нова точка 37 със следното съдържание:
„37. Упълномощава кмета на общината със заповед:
-         Да отрази промените в приложения №№ 6, 7, 10, 11 и 16 в частта „делегирани държавни дейности” в резултат на приетите в т.ІІІ, т.1 и т.2 и приложения №№1и 3 от решението промени в бюджета на Община Казанлък за 2010 г., произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г.,на база стойностните и натуралните показатели за делегираните от държавата дейности в община Казанлък.
-         Да отрази промените в приложения №№ 7 и 10 в частта „дофинансиране” в резултат на приетите в т.ІІІ, т.2 от решението промени в бюджета на Община Казанлък за 2010 г., произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г.
-          Да отрази промените в приложения №№ 11 и 9 в частта „капиталови разходи” в резултат на приетите в Приложения №№ 4 и 13 от решението промени в бюджета на Община Казанлък за 2010 г. произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г. и писмо изх. № 08-00-521/12.04.2010 г. на Министерство на финансите на РБ касаещо частта на капиталовите разходи, финансирани от продажба на общински нефинансови активи.”
 
 
7. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ” се създава нова точка 38 със следното съдържание:
„38. Задължава кмета на общината да внесе в ОбС заповедта по т.37 от решението до три работни дни от нейното издаване ведно с приложенията.”
 
8. В т. ІІІ. „ФИНАНСОВА ЧАСТ”се създава нова точка 39 със следното съдържание:
„39. Задължава кмета на общината да внесе до 18 август 2010 г. в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите приетото изменение и допълнение на бюджета на община Казанлък за 2010 г., произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Обн., ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г.
 
ІV. Задължава кмета на общината в срок до 06.08.2010 г. да внесе в ОбС доклади с проекти за решения относно: Информация за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г.; структура и численост на Община Казанлък, както и, ако е необходимо, проект за изменение и допълнение на бюджета на Община Казанлък за 2010г. 
 
V.  Допуска предварително изпълнение на решението.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 24.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220