РЕШЕНИЕ № 474
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: Предложение постъпило по време на разискванията по ОС-2543/26.07.2010 г. - Доклад по чл. 64, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г., произтичащи от § 18., ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. обн. в ДВ, бр 56/23.07.2010 г., за отразяване на уточнения план на бюджетните взаимоотношения в Решение № 383/04.02.2010 г. на ОбС.

Мотиви: В хода на разискванията по изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. на ОбС, Димитър Димитров – директор на дирекция „Финанси и бюджет” на Община Казанлък съобщи, че е пристигнало писмо от Министерство на финансите, с което е изпратен уточнения план на бюджетните взаимоотношения към 23.07.2010 г.
Димитров изрази становище, че следва уточнения план да бъде отразен в решението за изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. на ОбС. В тази връзка председателят на ОбС, след като се консултира с председателя на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси и с директора на дирекция „Финанси и бюджет”, предложи те - тримата, да бъдат упълномощени от ОбС да отразят уточнения план на бюджетните взаимоотношения, съгласно писмото на Министерство на финансите.
Общинските съветници приеха, че Димитър Димитров – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Драгомир Петков – председател на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси и председателят на ОбС – Васил Самарски следва да бъдат упълномощени да отразят уточнения план на бюджетните взаимоотношения в решението за изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. на ОбС.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2; чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
Упълномощава Димитър Димитров – директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Казанлък, Драгомир Петков – председател на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси на ОбС и председателят на ОбС – Васил Самарски да отразят уточнения план на бюджетните взаимоотношения към 23.07.2010 г., както и получените към същия момент средства като трансфери от министерства и ведомства, помощи и дарения и други, съгласно
 
писмото на Министерство на финансите, получено от Димитър Димитров, в решението за изменение и допълнение на Решение № 383/04.02.2010 г. на ОбС, произтичащо от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: Димитър Димитров – директор на дирекция „”Финанси и бюджет” в Община Казанлък, Драгомир Петков – председател на Постоянната комисия по икономика бюджет и финанси на ОбС, председателят на ОбС, кметът на общината;
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 26
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220