РЕШЕНИЕ № 475
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.

Мотиви: Общинските съветници считат, че е недопустимо кметът на общината за пореден път да не изпълни влязло в законова сила Решение 457/27.05.2010 г., взето от ОбС на Заседание № 32, Протокол № 32, когато по време на дебата по приемане му, общинският съветник Цветан Шиков изложи неодобрението си за това, че отново Общинският съвет е поставен от кмета на общината пред свършен факт, като съобщи, че решение от ОбС, ще се вземе постфактум, тъй като съоръженията вече са изградени. Тогава общинските съветници, с Решение № 457/27.05.2010 г. отложиха вземането на решение по доклада на кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м, вх. № ОС-2089/2010 г., и поискаха в следващо заседание на ОбС, когато този въпрос ще бъде включен в дневния ред, да бъдат поканени и да присъстват на заседанието представители на „Ситигаз България” АД, „Промет сейф” ЕООД, кметът на общината и главният архитект на общината, за да  разяснят извършени ли са незаконови действия и от кого при изграждането на съоръженията. Нещо повече, тогава общинският съветник Драгомил Иванов, остро се противопоставя на „извиването на ръце” от кмета на общината, което започва да става порочна практика, както и на отсъствието на докладчик, което се повтаря и в това заседание на ОбС - по време на дебата в залата присъстваха представителите на Ситигаз България” АД, „Промет сейф” ЕООД и главният архитект на общината. Кметът на общината отново не присъства. На въпросите на общинските съветници, зададени на главният архитект, поради отсъствието на кмета, защо съоръжението е изградено без решение на ОбС, той отговоря така: „Ние не знехме. Когато, Вие, г-н Шиков, ни уведомихте, отидохме и спряхме”, а на други изобщо не отговоря.
Общинските съветници Чавдар Ангелов, Драгомил Иванов остро се противопоставиха на това кметът на общината да не изпълнява решението на ОбС и настояват за ново отлагане на въпроса, поради отсъствието му, като предлагат да се отложи взимането на решение, Общинският съвет да задължи кмета на общината да присъства на следващото заседание и да докладва по този въпрос. Общинският съвет приема мотивите и предложението им.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Отлага вземането на решение, поради отсъствието на кмета на общината от залата.
2. Задължава кмета на общината да присъства и докладва по този въпрос на следващо заседание на ОбС.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „за” – 17.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220