РЕШЕНИЕ № 476
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС-2490/15.07.2010 - Доклад по чл. 93 във връзка с чл. 52, ал. 5 от от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение №346/21.12.2009 г. от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009 г. - Протокол № 23, с проект за решение относно извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване и разпореждане с общинско имущество – на основание решение № 2 Временна комисия от 14.07.2010г. за извършена проверка по Договор № Д08-65/31.10.2007 г.

Мотиви: На основание т. 2 от Решение №346/21.12.2009г. и решение на заседание с Протокол 2 от 14.07.2010г.
Временна комисия на Общински съвет - Казанлък в състав:
Председател: Захари Даскалов,
Зам.-председател: Георги Каличков
Членове:
  1. Драгомил Иванов
  2. Станчо Леков
  3. Николай Хаджиев
след като по принцип по предмета на проверката със зам.-кмета на общината Евгения Чернева беше съгласувана процедура, включваща: ред, място, време, лице за контакт от общинска администрация извърши проверка на:
1.      Обект №5 по списъка на общинска администрация за предмета на проверката – УПИ I кв.228 – гр. Казанлък
2.      Основание от Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за Общинската собственост
3.      Решение на Общински съвет - Казанлък / Заповед на кмета – Решение № 446 от 08.06.2006 г.
4.      Дата на конкурса – Протокол № 135 от 25.07.2006 г – На основание чл.35 от Засона за Общинската собственост и съответната наредба по чл. 8, ал. 2 от закона
5.      Договор Д08-69/31.10.2007 г.
6.      Купувач или суперфициар – „СЕЛИН” ООД, представяно от Хюсеин Сербезов
7.      Забележка – Покупко-продажба на нежилищен имот / към АОС №76/2006 г.
По предмета на проверката времената комисия за времето от 07.04 до 14.07 провери по установения ред следните документи:
1.      ОС_2012/07.04.2010 – Молба от Хюсеин Сербезов – управител на „Селин” ООД относно придобит недвижим имот, представляващ УПИ I, определен за Обществено и делово обслужване /ОДО в кв. 228 по плана на гр. Казанлък. В тази връзка моли комисия към ОбС да извърши проверка за сключен Договор №Д08-65/31.10.2007 г. – 1л.
2.      Проект на Договор за покупко-продажба на общински имот чрез конкурс по реда на гл. VI от наредба 15 на ОбС- Казанлък – 2 л.
3.      Констативен Протокол № 48, том I, Рег. № 4718/2007г. – 1 л.
4.      Договор №Д08-65/31.10.2007 г. за покупко-продажба на общински имот чрез конкурс по реда на гл. VI от наредба 15 на ОбС- Казанлък – 3 л.
5.      Искова молба от Стефан Христов Дамянов, кмет на община Казанлък до Окръжен съд гр. Стара Заагора против „Селин” ООД – вх. № 68-642-3 от 30.04.2010 г. /09 г. – 4 л.
6.      Съобщение по търговско дело № 145/2010 г. на Окръжен съд – Стара Загора до „Селин” ООД – 1 л.
7.      Разрешение за ползване № 112/16.09.2008г. на Дирекция за национален строителен контрол № 404-С от 15.09.2008 г. – 1л.
8.      Решение № 446 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол № 039 – 3 л. 
 
Допълнително в работен порядък в стая №17 на общината членовете на
временната комисия имаха възможност да проверяват документите:
1.      Протокол от 30.06.2009 г. на комисията, определена от кмета на община Казанлък.
2.      Заповед с № 479/29.05.2008 г. на кмета на община Казанлък
3.      Покона за доброволно изпълнение Изх.№68-64-2/06.08.2009 г. Община казанлък
4.      Скица за УПИ- I за ОДО в кв. 228 по плана на гр. Казанлък
5.      Скица за УПИ I I-8708 за ОДО в кв. 228 с площ 3244 кв.м.
6.      Скица за УПИ I-8709 за ОДО в кв. 228 с площ 4073 кв.м.
7.      Предварителен договор за продажба на недвижим имот и делба от 11.07.2007 г. между „Билла недвижимости „ ЕООД София и „Селин” ООД, както и анекс към него от 25.07.2007 г.
8.      Договор за доброволна делба на недвижим имот № 69, том. I I, рег. №3004 дело № 26/19.03.2008 г.
9.      Нот.Акт.№183, том VII, рег. №11639, дело №1243/07.11.2007 г.
10. Заявление за изменение на ПУП Вх.№166-1278-2/09.11.2007 г.
11. Разрешение за строеж №126/14.05.2008 г. на обект "БИЛЛА" МАРКЕТ Казанлък
12. Извлечение за актуално състояние на „Селин” ООД гр. Казанлък от Търговския регистър.
  
За проверката бяха оформени два Протокола - № 1 от 07.04.2010 г. и № 2 от 14.07.2010 г.
Вследствие на проверките по документи Временната комисия не установи несъответствие между условия на конкурс по т. 1 от Решение № 446 на ОбС от 08.06.2006г. с Протокол № 039, Договор № Д08-65/31.10.2007 г. и Разрешение за ползване № 112/16.09.2008 г., с което приема, че конкурсните условия са спазени.
Счита, че Общински съвет може да изрази удовлетворение от извършеното до момента в УПИ I – за ОДО, в кв. 228 на гр. Казанлък и да констатира, че обществената нужда, която е породила обявяването на конкурса в резултат, но който е сключен и подписан Договор №Д08-65/31.10.2007 г. за покупко-продажба на общински имот към момента е задоволена с построяването и пускането в експлоатация на магазин „БИЛЛА”, със застроена площ от 1510 кв.м.
На основание изложеното, Временната комисия предлага
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
1. Приема доклада на Временната комисия за извършена проверка по Договор № Д08-65/31.10.2007 г. за окончателен.
2. На основание извършена проверка от Временната комисия, Общински съвет не намира нарушение на изпълнение на конкурсните условия по Договор № Д08-65/31.10.2007 г., сключен на основание Решение № 446 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 08.06.2006 г., Протокол № 039.      
3. Препоръчва на кмета на община Казанлък да оттегли исковата молба на община Казанлък срещу „Селин” ООД, въз основа на която е образувано търговско дело № 145 от 2010 г. на Окръжен съд – Стара Загора, както и да подаде молба за заличаване на вписванията, при продажбата, ипотека върху имота предмет на Договор №Д08-65/31.10.2007 г. за покупко-продажба на общински имот в срок до 03.09.2010 г. 
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 23.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220