РЕШЕНИЕ № 477
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2286/11.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменения на т. 3 на Решение № 129/30.01.2009 г. на ОбС.

Мотиви: С Решение № 129/30.01.2009 г., взето по Протокол № 9, Общински съвет - Казанлък прекратява „Балкан – К” ЕАД гр. Казанлък, регистрирано с реш. № 2183/ 24.06.1991 г. по фирм. дело № 2353/1991 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 14, като в т. 3 е определен срок за извършване на ликвидацията на дружеството до 31.01.2010 г. В община Казанлък е постъпило предложение с Вх. № 68-2087-2/20.05.2010 г. от Владимир Епитропов, назначен за ликвидатор за „Балкан – К” ЕАД гр. Казанлък, за удължаване срока на ликвидацията, тъй като не е приключило събирането на вземанията от длъжници на дружеството. Това налага удължаване срока на ликвидацията до 31.03.2011 г., за да може ликвидаторът да изпълни задълженията си, произтичащи от ТЗ.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от ТЗ
 
 
Р Е Ш И:
 
Изменя т. 3 от Решение № 129 / 30.01.2009 г., която придобива следното съдържание:
„Определя срок за ликвидацията на „Балкан – К” ЕАД гр. Казанлък, който е до 31.03.2011 г.”
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината; Владимир Василев Епитропов – ликвидатор на „Балкан – К” ЕАД гр. Казанлък
 
 
Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220