РЕШЕНИЕ № 478
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2311/15.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване договора за възлагане на управление на Теменужка Борисова Иванова - управител на 'Балканинвест' ЕООД, считано от 31.05.2010 г. и упълномощаване кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление на 'Балканинвест' ЕООД с нея, считано от 03.06.2010 г., със срок - до провеждане на конкурс и избор на нов управител с месечно възнаграждение 800 лв.

Мотиви: С Договор № 57/01.06.2005 г. за възлагане на управлението на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „Балканинвест” ЕООД гр. Казанлък е назначен за управител на дружеството Теменужка Борисова Иванова, ЕГН 440319хххх за срок от три години. След изтичане срока на договора бе проведен конкурс за възлагане на управлението на дружеството в изпълнение на Решение № 877 от 29.05.2008 г., взето на заседание на ОбС Казанлък. За да не остава дружеството без управител, което е предпоставка за прекратяването му и към настоящия момент Теменужка Иванова продължава да изпълнява задълженията си като негов управител до провеждане на конкурс.
На основание чл. 24, ал. 3, б. „в” от Договора, сключен между кмета на Община Казанлък и Теменужка Иванова, той се прекратява „при придобиване от управителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при спазване на изискванията на чл. 328, т. 10 от КТ”. Това основание за прекратяване е налице към настоящия момент.
               
 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ
 
Р Е Ш И:
 
1. Прекратява договора за възлагане на управление на Теменужка Борисова Иванова – Управител на „Балканинвест” ЕООД, считано от датата на вземане на решението.
2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор за възлагане на управление на “Балканинвест”ЕООД с Теменужка Борисова Иванова, считано от 04.08.2010 г. със срок - до провеждане на конкурс и избор на нов управител, с месечно възнаграждение 800 лв.
3. Задължава управителя да впише новото обстоятелство в АП – търговски регистър.
4. Упълномощава кмета да организира и проведе конкурс в срок до 30.09.2010 г. за избор на управител и да внесе доклад в ОбС.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
Адресат на акта: кметът на общината; Управител на „Балканинвест” ЕООД
 
Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 20.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220