РЕШЕНИЕ № 479
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2289/11.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване чрез ликвидация на 'Еко 93' ЕООД - Казанлък; избиране на ликвидатор и определяне срок за ликвидация на дружеството. (Приложен е ДОГОВОР за възлагане на управление на 'ЕКО - 93' ЕООД!)

Мотиви: Общинско дружество „Еко-93”ЕООД гр.Казанлък е включено като съдружник в „Нелсен-Еко”ООД гр.Казанлък, което дружество не развива търговска дейност. Такава дейност самостоятелно не развива и „Еко-93”ЕООД, поради което същото следва да бъде прекратено и заличено от търговския регистър при Агенция по вписването. Общинското дружество следва да прекрати съдружието си в „Нелсен-Еко”ООД, което дружество бе в процедура по неплатежоспособност и несъстоятелност и в резултат на което, за събиране на вземанията на кредиторите и на държавата, се извърши продажба на общинското имущество, апортирано в „Нелсен-Еко”ООД. Икономическите интереси на общината и на общинското дружество не са защитени по никакъв начин от участието му в смесеното дружество. Липсва и правен интерес дружеството да съществува само в търговския регистър без да развива търговска дейност. В резултат на това то трупа задължения, без да формира печалба и/или приходи.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137 ТЗ във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 ТЗ
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Прекратява чрез ликвидация “Еко 93” EООД, гр. Казанлък, ЕИК 833066325, регистриран по фирм. дело № 989/1993 год., по описа на Окръжен съд Стара Загора, със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, ул.”Македония” №21.
 
2. Избира за ЛИКВИДАТОР на “Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък  Грозьо Тодоров Грозев, ЕГН хх040875хх, притежаващ л.к. №.171772484, издадена на 24.06.2000 г. от МВР гр. Стара Загора, с постоянен адрес – гр. Казанлък, ул.”Банянска” № 2, вх.”А”, ет.5, ап.13 и определя възнаграждението му в размер на 500 лв.
 
3. Определя срок за ликвидация на“Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък, който е до 31.12.2010 г.
 
4. Приема съдържанието на договор за възлагане на управлението с новоизбрания ликвидатор на “Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък, който да бъде предложен на ликвидатора.
 
5. Упълномощава кмета на община Казанлък – Стефан Христов Дамянов да сключи с ликвидатора приетият по т. 4 договор за управление на“Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък.
 
6. Освобождава като управител на “Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък  Грозьо Тодоров Грозев и упълномощава кмета на общината да прекрати договора му за възлагане на управлението на “Еко 93”ЕООД, гр. Казанлък, считано от датата на вземане на решението.
 
7. Упълномощава ликвидатора да отправи предизвестие до “Нелсън Еко” ООД за прекратяване съдружието на “ЕКО 93” ЕООД, поради откритата процедура по прекратяване чрез ликвидация на дружеството.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината; Управител на „Еко 93” ЕООД.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                        
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220