РЕШЕНИЕ № 480
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_1872/10.03.2010 - Доклад от Ангел Попов - ст. експерт 'Читалища' в качеството му на председател на Комисията за разпределение на държавната субсидия в размер на 487 692 лв. за читалищата на територията на община Казанлък с приложен протокол, копие за разпределение на средствата.

Мотиви: В изпълнение на т. 35 от Решение № 383/04.02.2010 г. на Общински съвет – Казанлък от 04.02.2010 г., в качеството си на Председател на комисията за разпределение на държавната субсидия на читалищата от Община Казанлък за 2010 г. Ангел Попов е организирал и проведол заседание на комисията на 24.02.2010 г. Състава на комисията е конструиран съгласно изискванията на чл. 23, 2л. 1 от Закона за народните читалища. Комисията е разпределила държавна субсидия в размер на 487 692 лв.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с т. 35 от Решение № 383/04.02.2010 г.
 
Р Е Ш И:
 
1. Утвърждава предложението за разпределение на държавната субсидия за читалищна дейност на територията на община Казанлък за 2010 г., по Протокол от 24.02.2010 г., съставен и подписан от членовете на комисията.
2. Възлага на кмета на община Казанлък изпълнението на утвърденото по т. 1 разпределение на средства.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 19.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                     
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220