РЕШЕНИЕ № 481
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2483/14.07.2010 - Доклад по чл. 93 във връзка с чл. 52, ал. 5 от Правилника на ОбС от името на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост, Ваня Андреева - председател, с проект за решение относно даване съгласие за разполагане на рекламно-информационни носители върху имоти, сгради и съоръжения - общинска собственост, съгласно параграф 9, т-3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък.

Мотиви: В Общински съвет постъпи заявление вх. № ОС-2254/01.06.2010 г. от Добрина Любомирова Широва от гр. Казанлък в качеството й на управител на “Фактор – Д” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Княз Мирски” № 29, рег. Решение по ф.д. 718/2005 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, ИН 123688254. В същото се посочва, че представляваната от нея рекламна агенция “Фактор – Д” ЕООД има разположени рекламно-информационни носители /РИН/ върху имоти, сгради и съоръжения, общинска собственост, за които в срок са заплащани дължимите цени по Наредба № 22 , налице са всички необходими документи. Същите са били разположени и към момента на влизане в сила на Решение № 11/21.10.2008 г. по адм.д. № 405/2008 г. на Старозагорски административен съд. Съгласно параграф 9 т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на Община Казанлък, приет с Решение № 429/29.04.2010 г. на Общински съвет – Казанлък: “За разположените към влизане в сила на Решение № 11/21.10.2008 г. по Адм. дело № 405/2008 г. на Старозагорски административен съд (18.03.2010 г.) РИН/РИЕ върху имоти, сгради, съоръжения общинска собственост собствениците на съоръженията подават заявление до Общинския съвет за даване на съгласие в срок до три месеца, считано от датата на приемане на настоящите изменения и допълнения на наредбата. Общинския съвет се произнася в срок до три месеца“.
В тримесечния срок от датата на приемане на цитираната разпоредба от името на “Фактор – Д” ЕООД е подадено заявление до Общинския съвет за даване на съгласие.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 3 във връзка с параграф 9 т. 3 от ПЗР на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на Община Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
1. ДАВА съгласие на “Фактор – Д” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ”Княз Мирски” № 29, рег. Решение по ф.д. 718/2005 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора, ИН 123688254, представлявано от Добрина Любомирова Широва за разполагане на РИН за срок от 5 /пет/ години върху следните имоти, сгради и съоръжения – общинска собственост, както следва:
 
1.1. Билбордове тип “Пиза” 4 бр.– двустранно, външно осветени РИН с размер на рекламната площ 4х3 м. едностранно върху терени с размер 1 кв.м.на следните общински имоти:
- пресечката на ул. ”Петко войвода” с бул. ”Княз Ал.Батенберг” - юг;
- пресечката на ул. ”Цар Освободител” с бул. ”23-ти ПШП” - югозапад;
- пресечката на ул. ”Хаджи Димитър” с бул. ”Княз Ал.Батенберг” – югозапад;
- пресечката на ул. ”Ал.Стамболийски” с бул. ”23-ти ПШП” – северозапад.
                                              
1.2. Билборд тип “Пиза” – двустранен, външно осветен РИН, с размер на рекламната площ 4х3 м., едностранно в терен с размер 1 кв.м. на кръстовището на бул. ”Княз Ал.Батенберг” с бул. ”Никола Петков” - югозапад.
           
1.3. Билборд тип “Пиза” – двустранен, външно осветен РИН, с размер на рекламната площ 4х3 м едностранно, разположен в терен с размер 1 кв.м. на кръстовището на бул. ”Княз Ал.Батенберг” и бул. ”Никола Петков” – северозапад.
 
1.4. Двустранна осветена рекламна касета с размер на рекламната площ 1.00х 1.50м. едностранно, разположена върху метален стълб за улично осветление, с размер 0.3 кв.м., находящ се на ул. ”Ген.Гурко” в близост до кръстовището с ул. ”Ген.Скобелев” - югозапад.
   
1.5. Двустранни рекламно-указателни табели – 9 бр. с размери на рекламната площ 0.7 х 1.0м едностранно, разположени върху стълбове за улично осветление, както следва:
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на бул. ”23-ти ПШП” – вход от София, до “Никдим”;
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на бул. ”23-ти ПШП” – срещу блок 1 на кв. ”В. Левски””;
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на ул. ”Христо Ботев” – до ъгъла с ул. ”Г.Бенковски”;
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на ул. ”Шипченска епопея” срещу ъгъла с ул. ”Ген.Гурко”;
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на кръстовището на бул. ”Освобождение” и ул. ”Капрони”;
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на бул. ”Освобождение” в близост до кръстовището с ул. ”Капрони” , пред “Филтекс”
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на бул. ”Освобождение” , в близост до кръстовището с ул. ”Шипченска епопея”
- част от метален стълб за улично осветление , с размер 0.1 кв.м. на кръговото кръстовище на бул. ”Освобождение” и ул. ”Шипченска епопея”.
 
1.6. Двустранни рекламно-указателни табели – 3 бр. с размери на рекламната площ 0.7 х 1.0 м едностранно, разположени върху стълбове за улично осветление, както следва:
- част от метален стълб за улично осветление, с размер 0.1 кв.м. на кръстовището на ул. ”Македония” и ул. ”Ген.Скобелев” ;
- част от метален стълб за улично осветление, с размер 0.07 кв.м. на кръговото кръстовище на бул. ”Освобождение” и ул. ”Шипченска епопея”;
- част от метален стълб за улично осветление, с размер 0.07 кв.м. на кръстовището на бул. ”Освобождение” и ул. ”Сергей Румянцев” в близост до кръстовището с ул. ”Шипченска епопея”.          .
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината;  управителя на “Фактор – Д” ЕООД гр. Казанлък
 
Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 22.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                         
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220