РЕШЕНИЕ № 483
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2358/25.06.2010 - Доклад от Диана Рамналиева - управител на 'Казанлъшка искра' ЕООД - Казанлък с проект за решение относно приемане Годишния отчет и баланс на 'Казанлъшка искра' ЕООД за 2009 г.

Мотиви: 1. Решението на Общинския съвет, съгласно неговите правомощия по чл. 137, ал.1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества за приемане на Отчета и баланса на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2009 г., е необходимо за подаване на документи в Агенцията по вписване, съгласно задълженията на управителя по чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството.
2. Отчетът и балансът на "Казанлъшка Искра" ЕООД е представен от неговия управител на 30.03.2010 г. на вниманието на кмета на община Казанлък с входящ № 68-1420­4/30.03.2010 г., но до момента тези документи не са внесени на вниманието на Общински съвет - Казанлък за разглеждане и решаване. Това е основателна причина управителят да се възползва от правомощията,  дадени му с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС.
3. Мотивите по същество - относно финансовото състояние на дружеството със 100% общинско участие "Казанлъшка Искра" ЕООД, което през 2009 г. като цяло отчита загуба от 10 хил. лв., но в резултат на предприетите от управителя мерки за стабилизация и намаляване на загубата, в края на периода намалява текущата загуба по тримесечия от 6 159 лв. - за първото, на 2 343.09 лв. - за второто, 754 лв. - за третото и 531 лв. - за четвъртото тримесечие, предоставени в приложените:
3.1. Финансово-икономически и счетоводен анализ на дружеството и доклад
за дейността за 2009 г. на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
3.2. Бизнес-план за развитието на "Казанлъшка Искра" ЕООД през 2010 г.
3.3. Счетоводен баланс на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2009 г.
3.4. Отчет за приходите и разходите на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2009 г.
3.5. Отчет за собствения капитал за 2009 г.
3.6. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 г. на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
3.7. Справка за нетекущите/дълготрайни/ активи към 31.12.2009 г.
3.8. Справка    за    вземанията    и    задълженията, разпределени    по
институционални сектори към 31.12.2009 г.
3.9. Счетоводна политика на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. З и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19
 
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема Годишния отчет и баланс на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2009 г.
2. Освобождава от отговорност за 2009 г. управителя Диана Тончева Рамналиева.
3. Одобрява за вписване в Търговския регистър за 2009 г. Годишния финансов отчет на "Казанлъшка Искра"ЕООДза2009 г.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; Управителя на "Казанлъшка искра" ЕООД - Казанлък - Диана Рамналиева;
 
 
Участвали в поименното гласуване 19 общински съветници, от които „за” – 19.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                     
 
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220