РЕШЕНИЕ № 484
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2249/01.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно опрощаване на дължимото държавно вземане което е в размер на 571.24 лв. главница и лихва в размер на 34.39 лв. по молба на Васил Атанасов Вакавлиев.

Мотиви: Във връзка с подадена молба от Васил Атанасов Вакавлиев от с. Бузовград до Президента на Република България, заопрощаванена дължими държавни вземания, съобразено с процедурата по опрощаване е комплектована преписка по случая.
С изх. № 3125-000001/10.09.2009 г. гр. Стара Загора от Регионална дирекция гр. Пловдив към Агенция за държавни вземания Васил Вакавлиев е получил съобщение за доброволно изпълнение за заплащане на сумата от 571.24 лв. главница и 34.39 лв. лихва. Тези публични вземания са установени с изпълнителен лист НОХД № 1180/2007 г. на РС - Казанлък.
Въз основа на попълнените от молителя декларации: за семейно положение, материално и имотно състояние, декларация за съгласие за разкриване на данни , представляващи данъчна и осигурителна информация, писмо от ТД гр. Пловдив, писмо от РС - гр. Казанлък се констатира следното:
От въпросник - сведение за семейно положение на длъжника, попълнен от Общинска администрация е видно, че Васил Вакавлиев има съпруга, син и починала дъщеря.
Господин Васил Вакавлиев е пенсионер и получава пенсия в размер на 296.21 лв.
Инвалид е със 100% загубена работоспособност- ЕР № 3694/07.12.2005 година. Съпругата му също е с влошено здравословно състояние. Синът му Атанас Атанасов е на 45 години, безработен. От Удостоверение за декларирани данни от Дирекция ”МДТ” – Казанлък № 34/21.01.2010 г. е видно собствеността на Васил Вакавлиев – в с. Бузовград – 1. жилище - собственост ½ ; 2. навес с оградни стени - ½ собственост; 3. навес с оградни стени - ½ собственост; 4.земя - собственост ¼ държавен/общински парцел.
От представен нотариален акт № 34 от 06.07.1993 година е видно, че Васил Вакавлиев и съпругата му са дарили имота си на своите деца (сина и дъщеря) с данъчна оценка на имота 5 760 лв.. Вакавлиев и съпругата му са ползватели.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
Предлага на президента на Република България да бъде опростено дължимото държавно вземане на Васил Атанасов Вакавлиев – ЕГН – 330302хххх от с. Бузовград, ул.”Роза” № 3, община Казанлък, което е в размер на 571.24 лв. главница и лихва в размер на 34.39 лв.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; Васил Атанасов Вакавлиев; Администрация на президента на Република България;
 
Участвали в гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 13.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                       
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220