РЕШЕНИЕ № 485
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2226/28.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за изпълнение на Общинска програма за управление качеството на атмосферния въздух за периода 2003 - 2010 година.

Мотиви: По време на дебата при разглеждане на внесения доклад от кмета на общината постъпиха предложения от общинските съветници Дочка Богданова и Теменужка Папазова за отлагане разглеждането на въпроса за следващото заседание на Съвета. Мотивите на Теменужка Папазова за отлагане са, че в доклада е записано, че е представен отчет за изпълнение на общинска програма за управление качеството на атмосферния въздух. В материала е представен само план-програмата за 2005 г., такъв отчет за извършване на мониторинг и контрол на качеството на атмосферния въздух не е представен. Председателят на ПК по селско и горско стопанство Дочка Богданова обясни, че при разглеждане на доклада са констатирали, че няма никъкав контрал, няма направени замервания и липсва отчет, липсва направена констатация за влошаване или подобряване на атмосферния въздух и какви мерки са предприети. Богданова направи предложение за отлагане на въпроса,  като се мотивира, че е участвала в Областната комисия, която се е занимавала с измерването на качеството на атмосферният въздух в гр. Стара Загора. В тази Комисия е направен скрининг на децата в гр. Стара Загора с възрастова граница от 1 до 18 г. възраст. Комисията по селско и горско стопанско е поискали да бъде направен и такъв скрининг в гр. Казанлък. По време на заседание на Комисията е докладвоно, че такъв скрининг е направен и в града ни. Резултатите обаче са отчетени на областно ниво и в Казанлък не знаят какви са тези резултати. Затова поиска да се отложи въпроса за следващото заседание. Мотивите за отлагане на съветниците също са да бъдат представени резултатите от скрининга за здравословното състояние на децата и възрастните хора, за да бъдат сигурни общинските съветници, че се грижат за здравето на гражданите в общината и да се предприемат рашаващи мерки.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Отлага разглеждането на доклада за следващото заседание на Общинският съвет.
2. Изисква да бъде представен отчет в ОбС за качеството на атмосферният въздух.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в гласуване 20  общински съветници, от които „за” – 19.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Д. КОЛЕВА)                                                       
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220