РЕШЕНИЕ № 486
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2339/22.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане 'Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Казанлък към м. юни 2010 г.' като стъпка от разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 - 2015 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред ОбС, че съгласно чл. 19, ал.1 от Закон за социално подпомагане на Областния управител е вменена отговорност за разработване и изпълнение на областна стратегия за развитие на социални услуги, като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп,: качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързването им с адекватни финансови ресурси.
Ангажиментът на Община Казанлък е да предостави аналитичен доклад за ситуацията и оценка на потребностите в общината, изготвен съгласно наръчника за областно планиране предоставен от областна администрация. Докладът ще бъде основа за областното стратегическо планиране.
Аналитичният доклад прави оценка на потребностите на рисковите групи и уязвими общности в община Казанлък, определя приоритетите и насочва усилията на местната власт, местно базираните държавни институции, специализираните институции, доставчици на социални услуги, неправителствените организации предоставящи социални услуги и местната общност към нарастващите потребности на жителите на общината от социални услуги Съобразени с целите и принципите на Закона за социално подпомагане. Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Правилниците за тяхното прилагане, Националната програма за равни възможности на хората с увреждания. Съгласно законодателството социалните услуги могат да се предоставят от държавата, от Общините, от физически и юридически лица, отговарящи на съответните изисквания.
Целта на стратегическото областно планиране е да подобри достъпа на потребителите до качествени социални услуги, да се повиши ефективността на системата предоставяща социални услуги, конкретизирането на уязвимите общности и рискови групи и фокусиране насочено към потребителя и неговите индивидуални потребности от съответната социална услуга
До края на месец октомври 2010 год. предстои да бъде разработена и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги, която ще определи параметрите и ще бъде основа за разработване на общинска стратегия за периода 2011- 2015 година.
Кметът посочва мотиви, които обосновават необходимостта от приемането на Доклад за анализ и оценка на потребностите в Община Казанлък, свързан с Областно планиране на социалните услуги, а именно:
- Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007-2013 година - основна стратегическа цел „Постигане на стабилни темпове на икономически растеж и по-високи стандарти на жизнена среда" и специфична цел 4 „Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи" на Приоритет 5 „ Развитие на човешките ресурси, качествено образование и социално сближаване"
- Общинска програма за закрила на детето
- Реални потребности на жителите на Община Казанлък
Докладът е разработен и обсъден на 17.06.2010 година от териториален работен екип включващ широк кръг от представители на всички заинтересовани страни - ресорен заместник-кмет, служители на общинска администрация, представители на местно базирани държавни институции, представители на специализираните институции доставчици на социални услуги, представители на НПО
 
предоставящи социални услуги и представители на заинтересовани страни, имащи отношение към социалните услуги.
Докладът е обсъден и с Областен оперативен екип на 14.06.2010 г. на работна среща.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл.19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане,
 
Р Е Ш И:
 
Приема Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Казанлък към месец юни 2010 година, като стъпка от разработване на Областна Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 - 2015 година.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в  гласуването 21 общински съветници, от които „за” – 20.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                    
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220