РЕШЕНИЕ № 487
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_1785/18.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за заплащане на разходи за дечението и погребението на Станьо Иванов Коев - Почетен гражданин на гр. Казанлък.

Мотиви: На 31.01.2010 г. се разделихме със Станьо Иванов Коев, четири мандата кмет на Община Казанлък, Почетен гражданин, удостоен с това звание с решение на ОбС №88/31.05.2004 г. и Кмет на ХХ век. Човекът, който не жалеше  сили, енергия и амбиции, за да направи  община Казанлък един от най-развитите райони в нашата страна във всички области на обществения, икономическия и културния живот.
Последните години здравословното му състоя се влоши, поради което беше подложен на дългосрочно и скъпоструващо лечение. С писмо с Ваш № ОС-1653/19.01.2010 г. е представена рекапитулация от управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък за направените разходи по лечението в размер на 1 799, 89 лв.
Като отдаване на последна почит към живота и дейността на Станьо Коев, кметът на общината предлага разходите по погребението му да бъдат поети от общинския бюджет. Към мотивите си кметът прилага справка за разходите по погребението на Станьо Иванов Коев по фактура № 0000000012/02.02.2010 г. издадена от ПА „Рай-99”.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
1. Средствата, изразходвани за лечението на Станьо Иванов Коев в „МБАЛ – „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, в размер на 1 799,89 лв. да бъдат преведени по банковата сметка на „МБАЛ – „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък.
2. Средствата, изразходвани за погребението на Станьо Иванов Коев в размер на 2 871, 50 , да бъдат изплатени на Погребална агенция „Рай-99”.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината; Д-р Кети Маналова – Владкова – управител на „МБАЛ – „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък; С. Еленков – у-л на ЕТ „Рай-99”.
 
Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 20.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                       
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220