РЕШЕНИЕ № 488
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_1828/24.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2010 г. приета с Решение № 380/21.01.2010 г. в Приложение № 2.

Мотиви: В т. 5 от Решение 379/21.01.2010г. на ОбС- Казанлък е записано, че Общински съвет задължава кмета на общината да предложи в Приложение № 2 от ГПУРИОС за 2010 г. да бъде включен обект: “Имоти, изградени в груб строеж от Жилищна група ”23-ти пехотен Шипченски полк”, гр. Казанлък. Във връзка с това кметът на общината предлага ОбС – Казанлък да разгледа доклада и да вземе решение за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Казанлък за 2010 г.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската собственост,
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема предложената промяна за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Казанлък за 2010 г., съгласно приложение №2
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълненията и допълненията на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Казанлък за 2010г.
3. Задължава кмета на общината да отрази приходите от продажбата на обектите  при актуализацията в приходната част на бюджета на общината за 2010 г. и в разходната част – в Приложение № 13 - довършителни СМР на обекта на бул. „23-ти пехотен Шипченски полк”.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 19..
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                      
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220