РЕШЕНИЕ № 489
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2092/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект в ОУ 'Васил Левски', с. Долно Изворово представляващ част от имот - публична общинска собственост. Изменение в Годишната програма за 2010 г. в Приложение № 8 в т.39.

Мотиви: Кметът на община Казанлък докладва на ОбС, че Общински обект: две стаи за офис с помощни помещения и част от прилежащия и двор находящ се в ОУ “Васил Левски“, с. Долно Изворово представлява по смисъла на ЗОС, части от обекти – публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 549/30.09.2002 г. Съгласно чл. 18, ал. 1, т.1 от Наредба № 15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща площ от 1041 кв.м. в т. ч. /стая с площ 14,40кв.м., стая с площ 8,80 кв.м., санитарен възел с площ 10,80 кв.м. и коридор с площ 7,00 кв.м. и двор с площ 1000 кв.м /. Месечната наемна цена е в размер на 224,08 лв. без ДДС и е изчислена съгласно чл.66, ал.1, т. ІV „средства за настаняване и обекти за услуги и производство” населени места от VІІ- ми функционален тип и чл.71 на Наредба №15 на ОбС.
В Община Казанлък е постъпило писмо с вх. №10-05-11/26.02.2010г. от кмета на кметство с. Долно Изворово, с което той желае обектът да бъде отдаден под наем с оглед проявен интерес.
Съгласно чл. 18, ал. 1, т.1 и чл. 80, т. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък , част от имот – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на ОбС по реда на глава VI от Наредбата.
С тези мотиви кметът на общината предлага на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, е необходимо Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2010 г. да бъде допълнена.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15; чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал.1,т. 1 и чл. 80, т.1 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС,
 
Р Е Ш И:
 
І. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2010г. в Приложение № 8, неразделна част от нея, така:
1. Допълва Приложение № 8 със следния текст:
1.1. т. 39 – общински обект - две стаи за офис с помощни помещения и част от прилежащия двор находящ се в ОУ “Васил Левски“, с. Долно Изворово с площ от 1041 кв.м.
/стая с площ 14,40кв.м, стая с площ 8,80 кв.м, санитарен възел с площ 10,80 кв.м и коридор с площ 7,00 кв. м и двор с площ 1000 кв.м/, с месечен наем от 225лв., годишен наем 2700 лв.
 
ІI. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС за срок от 5 години на следния общински обект: две стаи за офис с помощни помещения и част от прилежащия двор находящ се в ОУ “Васил Левски“, с. Долно Изворово с площ от 1041 кв.м. /стая с площ 14,40 кв.м, стая с площ 8,80 кв.м, санитарен възел с площ 10,80 кв.м, коридор с площ 7,00 кв.м и двор с площ 1000 кв.м /, с месечен наем от 225 лв. без ДДС.
 
ІІІ. Условия на публичният търг:
1. Дата, място и час за провеждане на публичния търг – 17.09.2010 г. от 13,40 ч. в стая № 14 на Община Казанлък.
2. При липса на кандидати - втора дата 24.09.2010 г. от 13,40 ч. при същите условия.
3.Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в ЦИУ при Община Казанлък,в срока за подаване на документи.
4. Тръжната документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ на Община Казанлък, в срок до 13,00 ч. на дата предхождаща публичния търг, срещу документ за платена цена от 200,00 лв. без ДДС в брой на касата на общината.
5. Необходими документи за участие в публичния търг:
- заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
- декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;
- служебна бележка по чл. 83, от Наредба № 15 – по образец;
- заверен препис на документи за съдебна регистрация на кандидата;
- удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до шест месеца към датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията оригинал или заверено копие;
- заверен копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
- документ за платен депозит – оригинал;
- документ за внесена такса – заверено копие.
6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие- на гише
“ Деловодство “ в ЦИУ при община Казанлък , всеки работен ден в рамките на работното време на центъра , в срок до 13,00 в деня предхождащ датата на публичния търг.
7. Оглед на обектите – от 9,00 до17,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.
 
ІV. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общински обекти по т. І­І и ІІІ.
 
V. За провеждане на публичния търг, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 3 и ал.5 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, назначава комисия в състав:
Председател: Евгения Чернева
Членове : Татяна Станева Тодорова
Адриана Николова Тенева ­­
Анелия Христова Панчугова
Ферид Бекиров – кмет на кметство с. Д. Изворово
Моника Динева – общински съветник
Даниела Хубенова – общински съветник
Петко Карагитлиев – общински съветник
Димитър Атанасов – общински съветник
Денислав Сербезов – общински съветник
Галин Георгиев – общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Адриана Тенева.
 
При отсъствие на юриста или член на комисията, същият да бъде заместен от Генчо Нанев и Лиляна Тодорова, резервен член – Захари Даскалов – общински съветник.
 
VІ. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по организацията и провеждането на публичния търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилият участник.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                   
 
 
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС, за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените публични търгове за отдаване под наем.
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220