РЕШЕНИЕ № 490
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2091/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.


Мотиви: На основаниена чл. 19 от Наредба № 15 на Общински съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Казанлък са постъпили за разглеждане на молби и документи изискващи се по ал. 4 от ръководителите на спортни имоти и клубове и организации за ползване на спортни имоти за осъществяване на спортна дейност. Във връзка с това кметът на общината внася в ОбС – Казанлък за разглеждане следните спортни обекти: 1.Общински обект “Колодрум” - Спортна база е посочена в Приложение №14, позиция № 2 към ГПУРИОС, 2010 г., и представлява част от публична общинска собственост, като за нея е съставен АОС 414/15.06.2001г., находящ се в гр.Казанлък, ул.”Орешака” с обща площ на имота 4660 кв.м. в т.ч. /сграда 320 кв.м., състояща се от складове, съблекални, лекарски кабинет, стая за треньори, работилница, санитарни помещения и тунел, писта за състезателно-тренировъчна дейност с площ от 3500 кв.м и трибуни за зрители с площ от 840 кв.м./
2. Общински обект “Стадион” - Спортна база е посочена в Приложение №14, позиция №1 към ГПУРИОС, 2010г., и представлява част от публична общинска собственост като за нея е съставен АОС 350/05.01.2001г., находящ се в гр.Казанлък, ул.”Орешака”с площ от 378,10 кв. м /в т. ч./ спортна зала “Севтополис“ с площ 338 кв. м, стая на първия етаж в южното крило с площ 24,8 кв.м и стая на първия етаж в южното крило и 15,30 кв.м/
3. Общински обект “Стадион”- Спортна база е посочена в Приложение №14, позиция №1 към ГПУРИОС, 2010г. и представлява част от публична общинска собственост, като за нея е съставен АОС 350/05.01.2001г., находящ се в гр.Казанлък, ул. ”Орешака” с площ от 112,00 кв. м в т. ч. /тренировъчна зала, втори етаж/ с площ 60 кв. м, зала за обща физическа подготовка на първия етаж, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв. м и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16 кв. м/
4. Общински обект “Стадион” - Спортна база е посочена в Приложение № 14, позиция № 1 към ГПУРИОС, 2010 г. и представлява част от публична общинска собственост, като за нея е съставен АОС 350/05.01.2001 г., находящ се в гр. Казанлък, ул.”Орешака” с площ 401,30 кв. м в т.ч. /спортна зала с площ 338 кв. м, стая за треньора на втория етаж с площ 15,3 кв. м, съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33 кв. м и треньорска стая на втория етаж с площ 15 кв. м/
5. Общински обект “Стадион” - Спортната база е посочена в Приложение № 14, позиция № 1 към ГПУРИОС, 2010 г. и представлява част от публична общинска собственост, като за нея е съставен АОС 350/05.01.2001 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Орешака” с площ от 3974,80 кв. м в т.ч. /спортна зала с площ 338 кв. м, зала за ОФП на първи етаж с площ 24,80 кв. м, стая – съблекалня на първия етаж с площ 12 кв. м, лекоатлетическа писта 400 м с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв. м/
6. Общински обекти “Стадиона” и “Терен за хвърляне с хале” - Спортните бази са посочени в Приложение № 14, позиция № 1 и позиция № 3 към ГПУРИОС, 2010 г. и представляват част от публична общинска собственост, като за тях са съставени АОС съответно 350/05.01.2001г. и АОС 352/ 05.01.2001г., находящи се в гр.Казанлък, ул. ”Орешака” с обща площ 4008,80 кв. м в т.ч. /спортна зала с площ 338 кв.м, зала за ОФП на първи етаж с площ 24,8 кв. м, канцелария с площ 12 кв. м, склад за уреди с площ 16 кв. м, съблекалня на първия етаж – 18 кв. м, лекоатлетическа писта 400 м с шест коридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв. м, терен за хвърляния с хале с площ от 7 589 кв. м/
7. Общински обекти “Стадиона” и “Тренировъчно футболно игрище” - Спортните бази са посочени в Приложение № 14, позиция № 1 и позиция № 4 към ГПУРИОС, 2010 г. и представляват част от публична общинска собственост, като за тях са съставени АОС съответно 350/05.01.2001 г. и АОС 353/05.01.2001 г., находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Орешака” с площ от 22382,58 кв. м в т.ч. /футболен терен с трибуни за зрители с площ 7 700 кв. м, стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв. м; съблекалня на първия етаж с площ 37,20 кв. м; лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв. м; баня с тоалетна на първия етаж с площ 25 кв. м; тренировъчна стая на първия етаж с площ12 кв. м; малка съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв. м. Тренировъчно футболно игрище: футболен терен с трибуни за зрители с площ 14 435 кв.м; 2 бр. съблекални с бани и тоалетни с площ 78,08 кв.м; съблекалня юг с площ 14 кв.м.; треньорска стая със склад и баня с площ 24,50 кв.м./
В хода на заседанието постъпи предложение от общинския съветник Веселина Желева на основание чл. 49 и чл. 50а  от ЗФВС, чл. 8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет да определи за спортен обект, публична общинска собственост -  имот, с площ 154,15 кв.м, представляващ обособена част от ет. 1 на триетажна сграда, построена в общински УПИ VІ в кв. 214 по плана на гр. Казанлък, находящ се на  ул. „Цар Иван Шишман” № 34, за „Спортна зала за бойни изкуства”, който да се използва при условията и реда определени в Наредба 15 на ОбС – Казанлък и ЗФВС от спортни клубове със седалище - на територията на община Казанлък и отговарящи на изискванията на чл.19 от Наредба 15 на ОбС – Казанлък. Задължава кмета на общината да извърши всички действия, съгласно изискванията на ЗФВС и ЗОС.
Изменя ГПУРИОС на Община Казанлък за 2010 г. в Приложение 14, неразделна част от нея, така: В Приложение 14 създава нова т. 7 със следния текст: „7. Спортна зала за бойни изкуства, гр. Казанлък, „Цар Иван Шишман” № 34, обща площ 154,15 кв.м, АОС № 853/24.06.2004 г., за предоставяне по чл. 19 и  чл. 77 на Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, 25 лева месечен наем”.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 19, ал. 5 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; чл. 49 и чл. 50а  от ЗФВС, чл. 8, ал.1 от ЗОС,  
 
Р Е Ш И:
 
I. Предоставя под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс имоти общинска собственост със спортно предназначение, както следва:
1. Предоставя на Колоездачен клуб “Лястовица – 1905“, гр. Казанлък, регистриран с решение 3230 /17.11.2005год. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, БУЛСТАТ 123619895, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 4660 кв.м, която включва:
- сграда 320 кв. м, състояща се от складове, съблекални, лекарски кабинет, стая за треньори, работилница, санитарни помещения и тунел;
- писта за състезателно-тренировъчна дейност- 3500 кв. м;
- трибуни за зрители - 840 кв. м.
2. Предоставя на Баскетболен клуб “Розова долина“, регистриран с решение № 1274 от 09.05.2006 г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, БУЛСТАТ 123727928, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 378,10 кв. м, както следва:
- спортна зала “Севтополис“ - 338 кв. м;
- стая на първия етаж в южното крило – 24,8 кв. м;
- стая на първия етаж в южното крило – 15,3 кв. м.
3. Предоставя на “Клуб по борба – Казанлък“, регистриран с решение № 1337 от 23.04.2003г., на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ 123112995, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 112,00 кв. м, както следва:
- тренировъчна зала /втори етаж/ - 60 кв. м;
- зала за обща физическа подготовка на първия етаж, пригодена за съблекалня и санитарен възел – 36,00 кв. м;
- тренировъчна стая на втория етаж – 16 кв. м;
4. Предоставя на “Волейболен клуб Казанлък”,  гр. Казанлък, регистриран с решение № 1625 от 08.05.2007 г., на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с обществено полезна дейност, с БУЛСТАТ 123687533, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 401,30 кв. м, както следва:
- спортна зала – 338 кв. м;
- стая за треньора на втория етаж – 15,3 кв. м;
- съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж – 33 кв. м;
- треньорска стая на втория етаж – 15 кв. м.
5. Предоставя на СНЦ – “Спортен клуб по атлетика – Пендарева“, регистрирано с решение № 558 от 14.03.2007 г., на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с нестопанска цел за обществено полезна дейност, БУЛСТАТ 12371735, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 3974,80 кв. м, както следва:
- спортна зала – 338 кв. м;
- зала за ОФП на първи етаж – 24,8 кв. м;
- стая – съблекалня на първия етаж 12 кв. м.
- лекоатлетическа писта 400 м с шест коридора и сектор за дълъг скок - 3600 кв. м;
6. Предоставя на “Лекоатлетически клуб – Олимп“, регистриран с решение № 2813 от 13.10.2005 год., на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с нестопанска цел за обществено полезна дейност, БУЛСТАТ 123701673, за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС, месечен наем за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 4008,80 кв.м., както следва :
- спортна зала – 338 кв.м.;
- зала за ОФП на първи етаж – 24,8 кв.м;
- канцелария - 12 кв.м.
- склад за уреди – 16 кв.м.;
- съблекалня на първия етаж – 18 кв.м.
- лекоатлетическа писта – 400 м. с шест коридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок – 3600кв.м.
- терен за хвърляния с хале с площ от 7589 кв.м.
7. Предоставя на СНЦ “Футболен клуб Розова долина - Казанлък“, регистриран с решение №176 на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружения с нестопанска цел за обществено полезна дейност по ф.д. 1230/2003г. с БУЛСТАТ 123649408 за срок от една година, срещу заплащане на 25 лв. без ДДС за ползване на спортна база – част от публична общинска собственост с обща площ 22382,58 кв. м, както следва :
- футболен терен с трибуни за зрители – 7 700 кв. м;
- стая за съдия на първия етаж– 12 кв. м;
- съблекалня на първия етаж – 37,20 кв. м;
- лекарски кабинет на първия етаж – 20 кв. м;
- баня с тоалетна на първия етаж – 25 кв. м;
- тренировъчна стая на първия етаж– 12 кв. м;
- малка съблекалня на първия етаж– 24,80 кв. м.
Тренировъчно футболно игрище:
- футболен терен с трибуни за зрители – 14 435 кв. м;
- 2 бр. съблекални с бани и тоалетни – 78,08 кв. м;
- съблекалня „Юг” – 14 кв. м;
- треньорска стая със склад и баня – 24,50 кв. м.
ІІ. Определя за спортен обект - публична общинска собственост - имот, с площ 154,15 кв. м, представляващ обособена част от ет.1 на триетажна сграда, построена в общински УПИ VІ в кв. 214 по плана на гр. Казанлък, находящ се на  ул. „Цар Иван Шишман” №34, за „Спортна зала за бойни изкуства”, който да се използва при условията и реда, определени в Наредба 15 на ОбС – Казанлък и ЗФВС от спортни клубове със седалище на територията на община Казанлък и отговарящи на изискванията на чл. 19 от Наредба 15 на ОбС – Казанлък. Задължава кмета да извърши всички действия, съгласно изискванията на ЗФВС и ЗОС.
Изменя ГПУРИОС на Община Казанлък за 2010 г. в Приложение 14, неразделна част от нея, така: В Приложение 14 създава нова т. 7 със следния текст:
„7. Спортна зала за бойни изкуства, гр. Казанлък, „Цар Иван Шишман” №34, обща площ 154,15 кв.м, АОС № 853/24.06.2004 г., за предоставяне по чл. 19 и  чл. 77 на Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, 25 лева месечен наем.”
ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортните клубове, предмет на от т. 1 до т. 7 включително, за срок от една година.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 24.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                       
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220