РЕШЕНИЕ № 491
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2093/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя частна общинска собственост в землището на с. Крън.

Мотиви: Общинска земеделска земя посочена в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г. в Приложение 10, позиция 25 с кад. № 108001– овощна градина с площ от 75,088 дка в землището на с. Крън, местност “Гърдова Могила”, категория на земята при неполивни условия шеста, за която е съставен АОС № 293/12.01.2000 г., е предназначена за отдаване под наем. На основание чл. 37, ал. 1, земи от общински поземлен фонд могат да се отдават под наем, след решение на ОбС за срок до 10 години. Годишната наемна цена е в размер на 901,056 лв. и е изчислена съгласно чл.79, ал. 1, т. 3 на Наредба №15 на ОбС- Казанлък.
Съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 80, т. 2 от Наредба №15 на ОбС, имоти - общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на ОбС по реда на глава шеста от Наредбата.
Кметът на общината предлага на ОбС да бъде отдадена под наем общинската земеделска земя, чрез публичен търг с явно наддаване.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл. 80, т. 2 и чл. 81 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,
 
Р Е Ш И:
 
І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общинска земеделска земя: с кад. № 108001– овощна градина с площ от 75,088 дка в землището на с. Крън, местност “Гърдова Могила”, категория на земята при неполивни условия шеста.
1. Условия на публичният търг: - Годишен наем – 902 лв.
2. Дата, място и час за провеждане на публичния търг – 20.09.2010 г., в ст.14 на Община Казанлък, от 13.30 часа.
3. При липса на кандидати втора дата 27.09.2010 г.., при същите условия.
4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
5. Тръжната документация се закупува от гише №6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 13.00 часа на датата предхождаща публичния търг срещу документ за платена такса от 200 лв.без ДДС в брой на касата на общината.
6.Необходими документи за участие в публичният търг:
- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;
- Служебна бележка по чл.83 от Наредба №15 – по образец;
- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или карта за земеделски производител;
- Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на търга или удостоверение от агенция по вписванията– оригинал или заверено копие;
- Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
- Документ за платен депозит – оригинал;
- Документ за внесена такса – заверено копие.
 7.Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на публичните търгове.
 8.Оглед на имотите – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общинската земя по т. І.
ІІІ. За провеждане на публичният търг, при спазване изискванията на чл.81, ал.3 и ал.5 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател: Евгения Чернева - зам.-кмет на общината
Членове:Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП    
Адриана Николова Тенева – юрисконсулт;
Анелия Христова Панчугова – ст. експерт ПКНОС
Халил Летифов - общински съветник
Дора Василева - общински съветник
Иван Кьосев - общински съветник
Чавдар Ангелов - общински съветник
Веселина Желева - общински съветник
Николай Хаджиев - общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията същия да бъде заместен от Адриана Тенева- юрисконсулт                            
При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен от Лиляна Тодорова и Генчо Нанев. Резервен член – Силвия Касева - общински съветник.
ІV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичният търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилите участници.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 23.
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                 
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.82, ал.1 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените публични търгове за отдаване под наем.
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220