РЕШЕНИЕ № 492
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.07.2010 г., Протокол № 35

Относно: ОС_2144/10.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общински земеделски земи с кадастрални номера 000425, 000384; утвърждаване на тръжна документация за същите - приложен е проект за договор и за двата обекта, Акт за частна общинска собственост с номера № 637 и 636.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Община Казанлък е постъпила молба с вх.68-3122-1/20.04.2010г. от ЗП “Атанас Радев” с намерение за участие в търг за отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Крън. На основание чл. 37, ал. 1 от Наредба № 15, земи от общински поземлен фонд могат да се отдават под наем, след решение на ОбС за срок до 10 години. В тази връзка той предлага ОбС да разгледа предложение за имоти – земеделски земи – общинска собственост, както следва:
- т. “А” – имотът е посочен в ГПУРИОС за 2010г. в Приложение 13, позиция 2 с кадастрален номер: №000425, находящ се в землището на с. Крън с обща площ от 2,149 дка, неполивна, категория пета, за която е съставен АОС № 637/26.11.2008 г. с годишен наем в размер на 52,00 лв.
-т. “Б” - имотът е посочен в ГПУРИОС за 2010г. в Приложение 13, позиция 3 с кадастрален номер: № 000384 в землището на с. Крън с обща площ 1,891 дка, неполивна, категория пета, за който е съставен АОС 636/ 26.11.2008г. с годишен наем в размер на 45,00 лв. и да реши същите, да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с явно наддаване.
Съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 80, т. 2 от Наредба № 15 на ОбС, имоти - общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата.
ОбС приема предложението на кмета на общината да бъде взето решение за отдаване под наем на общинските земеделски земи, чрез публичен търг с явно наддаване.
 
 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1; чл. 80, т. 2 и чл. 81 от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС,
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
І. Открива процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински земеделски земи:
А – общинска земеделска земя с кадастрален номер: №000425, находящ се в землището на с. Крън с обща площ от 2,149 дка, неполивна, категория пета.
Б. общинска земеделска земя с кадастрален номер: № 000384 в землището на с. Крън с обща площ 1,891 дка, неполивна, категория пета.
1. Условия на публичните търгове:
- Годишен наем за по т. А – 52 лв.
- Годишен наем за по т. Б – 45 лв.
2. Дата, място и час за провеждане на публичните търгове – 20.09.2010 г., в ст.14 на Община Казанлък, от 13.00 часа по т. А и 13.15ч. по т. Б.
3. При липса на кандидати втора дата 27.09.2010 г., при същите условия
4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
5. Тръжната документация се закупува от гише №6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 13.00 часа на датата предхождаща публичния търг срещу документ за платена такса от 150 лв.без ДДС в брой на касата на общината.
6. Необходими документи за участие в публичните търгове:
- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;
- Служебна бележка по чл.83 от Наредба №15 – по образец;
- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или карта за земеделски производител;
- Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на търга или удостоверение от агенция по вписванията– оригинал или заверено копие;
   - Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
- Документ за платен депозит – оригинал;
   - Документ за внесена такса – заверено копие.
7. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на публичните търгове.
8. Оглед на имотите – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общинските обекти по т. І.
ІІІ. За провеждане на публичните търгове, при спазване изискванията на чл.81, ал.3 и ал.5 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател: Евгения Чернева - зам.-кмет на общината
Членове:Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП    
Адриана Николова Тенева – юрисконсулт;
Анелия Христова Панчугова – ст. експерт ПКНОС
Халил Летифов – общински съветник
Дора Василева – общински съветник
Иван Кьосев – общински съветник
Чавдар Ангелов – общински съветник
Веселина Желева – общински съветник
Николай Хаджиев – общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията същия да бъде заместен от Адриана Тенева- юрисконсулт                            
При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен от Зоя Батакова Лиляна Тодорова и Генчо Нанев, резервен член – Силвия Касева – общински съветник.
ІV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилите участници.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 24.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) (ВАСИЛ САМАРСКИ)
ПРОТОКОЛИСТ: (Л. ПОПОВА)                                                    
 
 
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.82, ал.1 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените публични търгове за отдаване под наем.
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220