РЕШЕНИЕ № 613
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3260/09.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по ОП 'Регионално развитие' схема за безвъзмездна финансова помощ 'Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития' BG161PO001/1.1-10/2010.

Мотиви:В доклада си, кметът на общината посочва, че община Казанлък е допустим бенефициент по откритата горепосочена схема за безвъзмездна финансова помощ, насочена към организиране, провеждане и промотиране на иновативни културни събития по Оперативна програма „Регионално развитие”.

В насоките за кандидатстване са регламентирни дейностите, които могат да получат финансова подкрепа,катоосновният акцент е поставен на задължителната комбинация от организиране, провеждане на иновативни културни събития и дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития. Допустими са и дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие като изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания и др.п, пряко свързани с изпълнението на културното събитие, както и осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития (сцени, ограждения, озвучителна , осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.п.).

С този проект се цели обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност. В мотивите си кметът изтъква, че община Казанлък може да кандидатства с проект на стойност максимум до 526 315,79 лв., от които 95% са безвъзмездна финансова помощ към кандидата, а 5% са задължителен финансов принос на кандидата.

Планираната продължителност на проекта е 24 месеца. След приключването на проекта е необходимо събитието да продължи да се реализира със собствени средства на бенефициента, за да се постигне траен и устойчив резултат. Крайният срок за подаване на проекто-предложението е 28 февруари 2011 година.

Кандидатстването по настоящата схема е необходимо за община Казанлък поради

възможността чрез реализирането на иновативни дейности да се обогатят и разнообразят мероприятията в културните събития на региона, за да се повиши посещаемостта и удовлетвореността на гражданите, да се постигне по-широко участие на заинтересованите страни (културни институти, читалища, творчески състави и съюзи, занаятчии и др.).

За формиране и избор на иновативното културно събитие в община Казанлък кметът е реализирал широко гражданско обсъждане посредством:

1.      Публикуване на покана за набиране на идейни предложения на сайта на община Казанлък и изпращане на писма до заинтересованите страни: културни институти, читалища, творчески сдружения.

2.      Обсъждане във фокус-групи в периода 25-28 януари 2011 г. (културни институти, читалища, медии, творчески сдружения и творци на свободна практика)

Кметът информира, че постъпилите предложения са разгледани и обобщени, сондирано е мнение за обществената подкрепа за всяко отделно мероприятие и е оформена рамка на проектното предложение с включване на възможно най-голям брой от идейните предложения.

Във връзка с гореизложената информация, кмета на общината предлага разработено примерно резюме на проекто-предложението по настоящата схема, в което са посочени: цел на проекта, целева група, продължителност, основни дейности и резултати, общата сума и сумата на исканата финансова помощ за кандидатстване по настоящата схема.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.17, ал. 1, т. 2 и т. 5, чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.12 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

Р Е Ш И:
 

1. Община Казанлък да кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” BG161PO001/1.1-10/2010 с проектно предложение на стойност до 526 315,79 лв. и собствен финансов принос 5 % от стойността на проекта, но не повече от 26 315,79 лв.

2. Средствата, необходими за изпълнение на проекта да бъдат включени в бюджета на община Казанлък за 2012 г. и 2013 година.

3. След приключване на проекта събитието да бъде включено в Културния календар на община Казанлък за 2014 г.

4. Допуска предварително изпълнение на решението

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 19.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220