РЕШЕНИЕ № 614
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43

Относно: ОС_2919/22.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет на Програмата за реализиране през 2009 г. на Концепция за развитие и финансиране на оброзованието в община Казанлък 2009 - 2012 г. и Програма за реализиране през 2010 г. на Концепция за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък 2009 - 2012 г.

Мотиви: Като основание за внасяне на доклада, кметът цитира Решение № 203/28.05.2009 г. на Общински съвет – Казанлък, с което е приета Концепция за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък 2009 - 2012 г. и Програма за реализиране на Концепцията през 2009 г.

С вх. № ОС-2365/29.06.2010 г. кметът внесе първоначален вариант на Отчета на Програмата за реализиране на Концепцията за развитие и финансиране на образованието в Община Казанлък 2009 - 2012 г. през 2009 г. и  Програма за реализиране на Концепция за развитие и финансиране на образованието в Община Казанлък 2009 - 2012 г. през 2010 г.

С Протокол № 40/01.11.2010 г. от Заседание на Комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм и с Протокол № 34/18.10.2010 г. на Комисията по социални дейности и трудова заетост, общинските съветници изискаха по-задълбочено и остойностено преработване на Отчета. Постоянните комисии разгледаха преработените материали и подкрепиха проекта за решение.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,т. 12 и т.23 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 

1. Приема Отчет за Програмата за реализиране през 2009 г. на Концепция за развитие и финансиране на образованието в Община Казанлък 2009-2012 г.

2. Приема Програма за реализиране през 2010 г. на Концепция за развитие и финансиране на образованието в Община Казанлък 2009-2012 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

   (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220