РЕШЕНИЕ № 616
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2772/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г. по Приложение № 3 табл. 1 се включва нов обект със следните характеристики АОС 1001/2005; обек - УПИ ХХІ-3991 в кв. 48 в град Казанлък (ул. 'Л. Кабакчиев' с прогнозна цена 10 000 лв.  с предназначение - жилищно строителство, незастроен УПИ ХХІ-3991 в кв. 48 с площ 212 кв. м; откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажбата му с начална тръжна цена 42 400 лв.; утвърждаване на тръжна документация.
Постъпи предложение с вх. № ОС-3343/01.03.2011 г. от кмета на общината за изменение и допълнение към доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба на общински имот: УПИ XXI-3991 кв. 48, гр. Казанлък.

Мотиви: УПИ XXI-3991в кв. 48, по плана на гр. Казанлък, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 1001/2005 г. Във връзка със заявен интерес за закупуване, кметът на общината, счита за целесъобразно да бъдат предприети действия по процедурата за продажба на същия. Имотът е включен под № 12 в Приложене № 3 в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., Решение № 597/2011 г. Данъчната оценка на имота от 24.01.2011 г. е в размер на 5 943.40 лв.
В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на: УПИ XXI - 3991 в кв. 48, гр. Казанлък, с площ 212 м2, при граници: изток - УПИ VIII-3992, югoизток – ул. „Л. Кабакчиев”, югозапад – улица и северозапад – улица /тупик/, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 47/1995 г. и ПР, одобрен със Заповед № 855/2005 г. на кмета на общинатa, при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 16.05.2011 г., съответно 26.05.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.20 ч. в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС – 42 400 лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише            № 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 300 лв. /без дължимия ДДС/, в брой в касата на общината.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/.

Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

IІІ. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  Евгения Чернева – заместник -кмет
Членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Дочка Богданова - общински съветник
Цветанка Пискова - общински съветник
Теменужка Папазова - общински съветник
Станчо Леков - общински съветник
Драгомил Иванов - общински съветник
Георги Каличков - общински съвтник
Резервни членове: Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Галин Георгиев - общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Адриана Тенева – член на комисията.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220