РЕШЕНИЕ № 617
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2986/06.12.2010 - В изпълнение на Решение № 449/2010 г. на ОбС - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване правен анализ и оценка на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част 'А' от сграда, построена в УПИ І в кв. 372 по плана на град Казанлък; провеждане публичен търг с явно наддаване за продажбата му; утвърждаване тръжна документация за същия;упълномощаване кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането му. Начална тръжна цена - 42 250 лв. без ДДС със стъпка за наддаване - 10 % от началната тръжна цена.
Постъпи предложение от кметът на общината с вх. № ОС-3341/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба по реда на чл. 32, чл. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” от сграда, построена в УПИ I кв. 372 по плана на гр. Казанлък.

Мотиви: С Решение № 449/27.05.2010 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация и определен метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот - Търговски обект, представляващ обособена част „А” (по техническа документация) в северозападната част на едноетажна масивна сграда, построена в УПИ I в кв. 372, кад. район 505, със застроена площ 126 кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад, предверие и санитарен възел, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници на обекта: север и запад – междублоково пространство, изток – обособена част „Б”, юг– самостоятелен вход и обособена част „Б”.

В изпълнение на решението, за имота са изготвени правен анализ, информационен меморандуми и оценка от 03.11.2010 г.; Имотът е включен под № 8 в Приложене № 1 в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., Решение № 597/2011 г. с прогнозна цена 45 600 лв и данъчна оценка на имота от 21.01.2011 г. в размер на 45 507.30 лв.

Приложено е копие от удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК.

В тази връзка, кмета на общината счита за целесъобразно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, при начална тръжна цена, съответстваща на оценката на имота.

В случай на успешно финализиране и сключване на договори за продажба на имота, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и ДМА.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 от Наредба за търговете и конкурсите и с оглед финализиране на откритата с Решение № 448/2010 г. на ОбС процедура за приватизация,

 
 
 
 
Р Е Ш И:
 

I. Утвърждава правния анализ и оценката на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” от сграда, построена в УПИ I кв. 372 по плана на гр. Казанлък.

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” /по техническа документация/ в северозападната част на едноетажна масивна сграда, построена в УПИ I, кв. 372, кад. район 505, съгласно одобрен със Заповед № РД 02-14-710/2000 г. кадастрален план и одобрен с УКАБО/1970 г. ПУП на гр. Казанлък, със застроена площ 126кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад, предверие и санитарен възел, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници на обекта: север и запад – междублоково пространство, изток – обособена част „Б”, юг– самостоятелен вход и обособена част „Б”.

при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 45 600 лв./четиридесет и пет и шестотин лева/ без ДДС. Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.   Върху цената не се дължи ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация в размер на 200 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) заверено от кандидата копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър /не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец/;

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник/;

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

5. Предложения за участие се приемат до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на община Казанлък.

6. Оглед на обекта – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

7. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 13.00 ч в ст. 14 в сградата на община Казанлък.

III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

IV. За провеждане на търга по т. I,  назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева – заместник-кмет СИТ
Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Дочка Богданова - общински съветник

 
 
Цветанка Пискова - общински съветник
Теменужка Папазова - общински съветник
Станчо Леков -  общински съветник
Драгомил Иванов - общински съветник

Георги Каличков - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция “УТ и СП”

Георги Урумов – гл. счетоводител

Галин Георгиев - общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова. Определя възнаграждение в размер на 4% от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търговете.

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината;

 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220