РЕШЕНИЕ № 619
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43

Относно: ОС_2860/08.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ ХІ-КОО общ. в кв. 58 по плана на гр. Казанлък, начална тръжна цена - 21 150 лв.

Мотиви: Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителсво и транспорт не подкрепя проекта за решение. По време на заседанието на Общинския съвет председателя на Комисията Цветан Шиков изказа мотивите си като поясни, че става въпрос за продажба, касаеща урегулиран поземлен имот разположен на север от детска градина "Мечо Пух". На заседанието на Комисията съветниците са предложили двата парцела УПИ ХІ - КОО и УПИ ХІІ - КОО в кв. 58 по плана на гр. Казанлък да се обединят и да се включат в Годишната програза за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г. На заседението на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителсво и транспорт от общинска администрация са предложили продажба на вторият парцел, въприки, че Комисията предлага двата имота да се обединят. Шиков прикани съветниците да не подкрепят проекта за решение по доклада от кмета на общината. Кметът на общината да внесе в Общинския съвет нов доклад с проект за решение за два отделни урегулинани поземлени имоти и с показан начин на застрояване. В този поземлен имот, които предлага кмета на общината не е показан начина на застрояване.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Отхвърля доклада на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ ХІ-КОО общ. в кв. 58 по плана на гр. Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 29.
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220