РЕШЕНИЕ № 620
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43

Относно: ОС_2776/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедури за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на гаражни клетки, находящи се в жил. блок № 107, бул. '23-ти Пехотен Шипченски полк', построен върху УПИ І, кв. 53, западно разширение, по плана на град Казанлък, утвърждаване на тръжна документация (Гаражни клетки 1, 4, 5, 7 и 8). Постъпи предложение от кмета на общината с вх. № ОС-3339/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада.

Мотиви: Община Казанлък, като собственик на гаражни клетки в жил. блок № 107, бул.”23 Пех. Шипченски полк”, гр. Казанлък, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Западно разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, е изготвила данъчни и пазарни оценки на същите с оглед продажбата им, които са определени в размер, както следва:

 
Общински имот
Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв. без ДДС

Гаражна клетка № 1, секция 6ВГ, жил. блок 107

6873,20
10 310

Гаражна клетка № 4, секция 6ВГ, жил. блок 107

6903,20
10 360

Гаражна клетка № 5, секция 6ВГ, жил. блок 107

6802,20
10 330

Гаражна клетка № 7, секция 6ВГ, жил. блок 107

7386,00
11 080

Гаражна клетка № 8, секция 6ВГ, жил. блок 107

6894,20
10 350
 

Имотите са включени под № № 11, 12, 13, 14 и 15 в Приложене № 3 в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/2011 г.

Приложено е копие удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК.

С оглед изпълнение на Програмата за управление и разпореждане, кметът на общината, счита за целесъобразно да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната им оценка.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на гаражни клетки, находящи се в жил. блок № 107, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построен върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, както следва:

 

Гаражна клетка № 1, находяща се в приземния етаж, вх. А, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 22,92 м2, в това число 0,69% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 1; юг - гараж № 12, запад - гараж № 2;

Гаражна клетка № 4, находяща се в приземния етаж, вх. А, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на  гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 23,02 м2, в това число 0,69 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 2; изток - гараж № 3, юг – гараж № 11;

Гаражна клетка № 5, находяща се в приземния етаж, вх. Б, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 22,95 м2, в това число 0,69 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 9; юг - гараж № 10 и запад - гараж № 6;

Гаражна клетка № 7, находяща се в приземния етаж, вх. Б, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на  гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 24,63 м2, в това число 0,74 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 10; изток – стълбище, юг – магазин и запад- гараж № 8; Гаражна клетка № 8, находяща се в приземния етаж, вх. Б, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 22,99 м2, в това число 0,69 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 10; изток – гараж № 7, юг – гараж № 9, при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търговете: 16.05.2011 г., съответно 26.05.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в обявения в т. 2 час, в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС и час на провеждане на търга, както следва:

 
Обект на търга
Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Гаражна клетка № 1, секция 6ВГ, жил. блок 107

18.00
10 310

Гаражна клетка № 4, секция 6ВГ, жил. блок 107

18.20
10 360

Гаражна клетка № 5, секция 6ВГ, жил. блок 107

18.40
10 330

Гаражна клетка № 7, секция 6ВГ, жил. блок 107

19.00
11 080

Гаражна клетка № 8, секция 6ВГ, жил. блок 107

19.20
10 350
 

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише            No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 300 лв. /без дължимия ДДС/, в брой в касата на общината.

5. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/.

Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III . За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева – заместник -кмет
Членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Захари Даскалов - общински съветник
Даниела Хубенова - общински съветник
Джамал Папарланов - общински съветник
Веселина Желева - общински съветник
Елена Стойчева - общински съветник

Николай Александров - общински съветник

Резервни членове: Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Георги Урумов – гл. счетоводител

Петко Карагитлиев - общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Адриана Тенева – член на комисията.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 28  общински съветници, от които „за” – 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220