РЕШЕНИЕ № 621
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2651/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 за продажба на общински имоти, представляващи:
1. УПИ І-767 в кв. 69, с. Бузовград, общ. Казанлък с площ 663 кв. м с начална тръжна цена без ДДС - 8 000 лв.;
2. УПИ ІІ-751 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, с площ 688 кв. м с начална тръжна цена без ДДС - 7 600 лв.
3. УПИ VІІ-756 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, не се посочва площ с начална тръжна цена без ДДС - 7 500 лв.
4. УПИ VІІІ-757 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, с площ 674 кв. м с начална тръжна цена - 7 400 лв.
Постъпи предложение от кмета на общината с вх. № ОС-3345/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада.

Мотиви: УПИ I-767 кв. 69, УПИ II-751 кв. 70, УПИ VII-756 кв. 70 и УПИ VIII-757 кв. 70 по плана на с. Бузовград, са частна общинска собственост и за тях са съставени актове за общинска собственост № № 1138/2005 г. и 347, 352 и 353/2006 г.

Имотите са включен под № № 26, 27, 28 и 29 в Приложение 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г. на Общински съвет - Казанлък.

Данъчните оценки на имотите от 27.01.2011 г. са в размер както следва: УПИ I-767 кв. 69 – 2728,30 лв., УПИ II-751 кв. 70 – 2831,30 лв., УПИ VII-756 кв. 70 – 2794,20 лв. и за УПИ VIII-757 кв. 70 – 2773,60 лв.

Съгласно чл. 35, ал. 1 ЗОС, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на ОбС от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 ЗОС , за имотите са изготвени пазарни оценки и същите са в размер съответно: 8 000 лв., 7 600 лв., 7 500 лв. и 7 400 лв. Във връзка с гореизложените мотиви, кметът на общинта предлага, Общинския съвет да вземе решение за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената оценка. В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на община Казанлък. ...

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС,                     

 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на гл. VI от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС – Казанлък, на общински имоти, представляващи:

УПИ I – 767 в кв. 69, с. Бузовград, община Казанлък, с площ 663 м2, при граници: североизток и северозапад – улици, югоизток – УПИ II-768, югозапад – земеделска земя, съгласно ПУП на с. Бузовград, одобрен със Заповед Nо 65/1971 г.;

УПИ II – 751 в кв. 70, с. Бузовград, община Казанлък, с площ 688 м2, при граници: север – улица, изток – УПИ III-752, запад – УПИ I-750 и юг - земеделска земя, съгласно ПУП на с. Бузовград, одобрен със Заповед Nо 65/1971 г.

УПИ VII – 756 в кв. 70, с. Бузовград, община Казанлък, с площ м2, при граници: север – улица, изток – УПИ VIII-757, запад – УПИ VI-755 и юг - земеделска земя, съгласно ПУП на с. Бузовград, одобрен със Заповед Nо 65/1971 г.

УПИ VIII – 757 в кв. 70, с. Бузовград, община Казанлък, с площ 674 м2, при граници: север – улица, изток – УПИ IX-758, запад – УПИ VII-756 и юг - земеделска земя, съгласно ПУП на с. Бузовград, одобрен със Заповед Nо 65/1971 г., при следните условия:

1. Дата и място за провеждане на търговете: 18.05.2011 г., съответно 25.05.2011 г. за повторния търг /при липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС и час за провеждане на търговете както следва:

УПИ I-767 в кв. 69, с. Бузовград – 8 000 лв., 13.00 ч.
УПИ II-751 в кв. 70, с. Бузовград – 7 600 лв., 13.10 ч.
УПИ VII-756 в кв. 70, с. Бузовград – 7 500 лв., 13.20 ч.
УПИ VIII-757 в кв. 70, с. Бузовград – 7 400 лв., 13.30 ч.

3. Депозит за участие– 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 250 лв. /без дължимия ДДС/ за всеки обект в брой в касата на общината.

5. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/.

Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

 
 
II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III . За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева – заместник -кмет
Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Михаил Янушев – кмет на с. Бузовград

Моника Динева - общински съветник

Стефан Бурков - общински съветник

Янита Прангова - общински съветник

Цветан Шиков - общински съветник
Денислав Сербезов - общински съветник
Еленка Апостолова - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Георги Урумов – гл. счетоводител

Халил Летифов - общинки съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търгoвете, както и сключване на договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220