РЕШЕНИЕ № 624
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3153/18.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. месечно за срок от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. на тризнаците Виктория, Божидара и Любомир Христови чрез Лена Димитрова Христова.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в семейството на Лена и Любомир Христови се отглеждат тризнаците Виктория, Божидар и Любомир. Семейството полага необходимите грижи за отглеждането им. Доходът на семейството е от майчинство и месечните добавки за деца. Лена и Любомир Христови са в затруднено материално положение. С Решение № 530 от 28.09.2010 г., Общински съвет отпусна финансова помощ на семейство Христови от 01.10.2010 г.до 31.12.2011 г. С началото на новата финансова година кметът предлага ОбС отново да подпомогне фамилия Христови, чрез майката на тризнаците Лена Димитрова Христова с фиксирана сума на финансовата помощ и определен срок за 2011 г.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2011 г., подпараграф 42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, чрез Лена Димитрова Христова ЕГН – 700х027х7х на децата и

Виктория Любомирова Христова - ЕГН 094х2х7570, Божидара Любомирова Христова - ЕГН 094х2х7590 и Любомир Любомиров Христов - ЕГН 094х2х7585 от гр. Казанлък, бул. ”Ал. Батенберг” № 38, вх. А, ет. 8, ап. 22 финансова помощ в размер на 400 лв. месечно за срок от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Лена Димитрова Христова от гр. Казанлък бул. ”Ал. Батенберг” № 38, вх. А, ет. 8, ап. 22.

 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 28.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220