РЕШЕНИЕ № 626
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43Относно: ОС_3155/18.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на ОбС на граждани със здравословни проблеми от община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2011 го., подпараграф 42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на лицата, както следва:

1. Тотьо  Тотев от с. Розово – 300 лв.

2. Анка Вълканова от гр. Казанлък - 200 лв.

3. Жейлян Ибрям от с. Хаджидимитрово – 300 лв.                

4. Николина Асенова – от Казанлък - 300 лв.   

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината; лицата по т.1, т. 2, т. 3 и т. 4.
 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220