РЕШЕНИЕ № 628
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3393/15.03.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Костадинова Колева от гр. Казанлък в размер на 400 лв.

Мотиви: В Общински съвет - Казанлък постъпи молба на гражданка за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение и за помощ при особено тежки или извънредни ситуации с вх. № ОС-2970/02.12.2010 г. от Мария Костадинова Колева от град Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52. Лицето е в тежко здравословно състояние - диагноза: Счупване на гръбначен стълб с увреждане на гръбначния мозък. Инвалид първа група с чужда помощ. Претърпяла е две операции и е останала неподвижна на легло. Плащала е за рехабилитация, иглотерапия и нагревки. Живее в Дом за стари хора № 1 гр. Казанлък. Всеки месец се налага да закупува лекарства за най-малко 50 лв.. Изплаща кредит в размер на 50 лв., който е ползвала за лечението си. Намира се в тежко финансово затруднение, има натрупани задължения за месечната такса към дома за стари хора.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2011 г., подпараграф 42-14 "Други помощи по решение на ОбС" еднократна финансова помощ на Мария Костадинова Колева от гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52 в размер на 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 

Адресат на акта: кметът на общината; Мария Костадинова Колева от гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52 в размер на 400 лв.

 

Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 29.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220