РЕШЕНИЕ № 630
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2746/08.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж по реда на чл. 50, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, за  построяване на Общественообслужваща сграда в УПИ ХІХ - 1414 'за ОДО' в кв. 47, по плана на с. Крън, изменен и допълнен с Писмо ОС-3460/22.03.2011 г. на кмета на общината.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че УПИ XIX  – 1415 „за ОДО” в кв. 47, по плана на с. Крън, община Казанлък, с площ 2778 кв.м. представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС 705/11.02.2010 г.

Имотът е включен под No 2 в Приложение No 4 „Очаквани приходи от учредяване право на строеж срещу придобиване на собственост на реални обекти в сградата”, към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г.

Съгласно чл. 180 ЗУТ, право на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с влязъл в сила ПУП или виза за проектиране, издадена от Главния архитект на общината, в предвидените от закона случаи. Съгласно чл. 37, ал. 1 ЗОС, право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на ОбС от кмета на общината чрез публичен търг или публичнооповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП. Планът за застрояване за УПИ XIX  – 1415 „за ОДО” в кв. 47, по плана на с. Крън е одобрен със Заповед No 428 от 04.05.2010 г. на кмета на общината.

В изпълнение на програмата кметът счита за целесъобразно да бъде учредено безсрочно право на строеж за изграждане на общественообслужваща сграда в имота, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС, като в условията на конкурса се предвиди, на основание чл. 37, ал. 2 от ЗОС, заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда - Многофункционална зала със самостоятелен вход, разположена в партерния етаж на сградата, за нуждите на община Казанлък. Данъчната оценка на правото на строеж от 26.01.2011 г. е в размер на 192 492.70 лв. С цел изясняване параметрите на конкурса, на независимия оценител, изготвящ пазарната оценка, са възложени две оценки - оценка на стойността на правото на строеж в имота, в съответствие с ПЗ и оценка на реално обособената част, която общината ще придобие вместо плащане на цената на правото на строеж. Кметът съобщава, че целта на тази оценка е да се определи минимална площ от залата, така че пазарната й стойност, да съответства на стойността на правото на строеж, т.е. стойността на правото на строеж е изразена в еквивалент на строителен продукт - реален обект в сградата и представлява редуцирана стойност в квадратура приземен етаж. Той докладва, че препоръките в заключението на оценителя по отношение на тези стойности, които за целите на конкурса формират начална конкурсна цена, са: пазарна стойност на правото на строеж - 460 160 лв.; пазарната стойност на Многофункционална зала със самостоятелен вход, разположена в партерния етаж на сградата със ЗП 450 кв.м. - 460 160 лв. и предлага на ОбС проект за решение.

              

Общински съвет – Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 1, чл. 80, т. 4, чл. 96 и чл. 97 от Наредба Nо 15 на ОбС, във връзка с чл. 37, ал. ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 180 от ЗУТ,

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС, за учредяване безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост: Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ XIX – 1415 „за ОДО” в кв. 47, съгласно ПР на с.Крън, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 380/2007 г. на кмета на общината и ПЗ, одобрен със Заповед Nо 428/04.05.2010 г. на кмета на общината, с обща площ на имота 2 778 м2 и граници: север- УПИ XVIII-1413, изток - УПИ XVII-1414, юг – ул.„Цв. Радойнов”, запад – УПИ XIV–358 и УПИ VI–357, за изграждане в съответствие с предвиденото по действащия план за застрояване - Общественообслужваща сграда до 2 етажа и РЗП /за двата етажа/ до 3 334 кв.м, при следните условия:

1. Общи условия на конкурса:

1.1. Суперфициарът се задължава да построи в урегулирания поземлен имот от свое име, със свои средства и на своя отговорност Общественообслужваща сграда, съгласно одобрен от Гл. архитект на Общината инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект в част архитектурна и издадено разрешение за строеж, като предаде на Община Казанлък реално обособена част от I етаж на изградената сграда: Многофункционална зала с обслужващи помещения и самостоятелен вход, със ЗП, съответстваща на предложената в офертата му за участие в конкурса.

1.2. Максимален срок за въвеждане в експлоатация на сградата в имота с разрешение за ползване – 30 месеца, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

1.3. Срок за представяне за одобряване на проекта по т. 1.1 – 4 месеца от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.

1.4. Срок за получаване на разрешение за строеж - 8 месеца от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.

1.5. Минимална цена на правото на строеж 460 160 лв., което съответства на минимална застроена площ на Многофункционалната зала по т. 1.1: 450 кв.м.

 

2. Критерии за оценка на предложенията и съответстващи им тежести:

2.1. идеен проект в част архитектурна за изграждане на сградата по т. 1.1.                   40 %

2.2. срок за въвеждане в експлоатация - не по-голям от максималния срок по т. 1.2               20 %

2.3. предложение за цена на правото на строеж и съответстваща площ на реално

обособената част за общината, не по-малка от посочената в т.1.5 минимална площ    30 %

Достигнатата на конкурса цена на правото на строеж се заплаща чрез изграждане на равностоен имот – реално обособена част по т. 1.1. със съответстваща площ (1023 лв./за 1 кв. м. от залата).

2.4. предложение за инвестиции около обекта, в т.ч. благоустрояване, озеленяване,

паркинг и др., които ще бъдат извършени в срока по т. 2.2                                               10 %

 

3. Начин на оценка на предложенията – по десетобалната система за всеки от критериите и прилагане на съответните тежести, след съпоставяне на предложенията.   

 
4. Класиране на предложенията: в низходящ ред.                                             
 
 

5. Дата, място и час за провеждане на конкурса: 20.05.2011 г. 13.00 ч., в Стая № 14 в централната сграда на Община Казанлък, намираща се на бул. „Розова долина” № 6.

 

6. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 100 000 /сто хиляди/ лв., която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

 

7. Конкурсна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена от 500 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата на общината. Краен срок за закупуване - 16.05.2011 г. 

 

8. Специални изисквания към участниците в конкурса: лица, регистрирани по Търговския закон, с доказана липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 
9. Необходими документи за участие:

9.1. Заявление за участие /по образец, приложен в конкурсната документация/.

9.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация, приемане условията на конкурса и клаузите в проектодоговора и извършен оглед на обекта /по образец, приложен в конкурсната документация/.

9.3. Документите по чл. 101, ал. 1 от Наредба Nо 15 на ОбС: представяне на кандидата, документ за внесен депозит /оригинал/, документ за внесена цена за конкурсна документация заверено копие/, разработка по критериите, срок и начин на изпълнение на конкурсните условия, размер на инвестициите – срок и начин на извършване и др. предложения.

9.4. Нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/

9.5. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

9.6. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

9.7. Удостоверение за липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадено от НАП.

9.8. Удостоверение за липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадено от дирекция МДТ при Община Казанлък.

 

10. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на конкурса, в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на участника и със съдържаниетоо т. 9.

 

11. Оглед на обекта – от 10.00 ч. -17.00 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

 
12. Дължими плащания от страна на спечелилия участник:

12.1. Към момента на подписване на договора спечелилият участник заплаща по сметките, посочени в конкурсната документация гаранция по изпълнение на договора в размер 100 000 лв., както и дължимият 2 % данък по ЗМДТ върху достигнатата от конкурса цена на правото на строеж /съответстващата на предложената площ за залата/.

12.2. Достигнатата на конкурса цена на правото на строеж съответства на цената на обособения обект за общината (Многофункционална зала). ДДС е за сметка на Суперфициара, за което същият издава данъчна фактура в 5-дневен срок от датата на сключване на договора.

 

II. Утвърждава конкурсната документация за учредяване право на строеж върху имота по т. I, ведно с проекто-договора като част от нея.

 

III. За провеждане на конкурса, при спазване изискванията на чл. 99 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Йорданова Чернева – заместник –кмет
Членове:        
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО
Стефка Стефанова Илиева - гл. експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Николай Георгиев Николов - гл. архитект

Стефанка Николова Духнева – гл. експерт УТПИ

Теменужка Люцканова – кмет на с. Крън

Захари Даскалов – общински съветник

Даниела Хубенова – общински съветник

Джамал Папарланов – общински съветник

Веселина Желева – общински съветник

Елена Стойчева – общински съветник

Николай Александров – общински съветник

Резервни членове:

Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Петко Карагитлиев – общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова.

 

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 29.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220