РЕШЕНИЕ № 631
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_2839/01.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж по реда на чл. 50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗОС, поставяне на Общественообсужваща сграда в УПИ ІІ-350 'за ОДО' в кв. 46, по плана на с. Крън, изменен и допълнен с Писмо ОС-3459/22.03.2011 г. на кмета на общината.

Мотиви: УПИ II  – 350 „за ОДО” в кв. 46, по плана на с. Крън, община Казанлък, с площ 2743 кв.м. представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС 543/2008 г.

Имотът е включен под No 1 в Приложение No 4 „Очаквани приходи от учредяване право на строеж срещу придобиване на собственост на реални обекти в сградата”, към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г.

Съгласно чл. 180 от ЗУТ, право на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с влязъл в сила ПУП или виза за проектиране, издадена от Главния архитект на общината, в предвидените от закона случаи. Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗОС, право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на ОбС от кмета на общината чрез публичен търг или публичнооповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП. Планът за застрояване за УПИ II  – 350 „за ОДО” в кв. 46, по плана на с. Крън е одобрен със Заповед No 431 от 04.05.2010 г. на кмета на общината.

В изпълнение на програмата кметът на общината счита за целесъобразно да бъде учредено безсрочно право на строеж за изграждане на общественообслужваща сграда в имота, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС, като в условията на конкурса се предвиди, на основание чл. 37, ал. 2 от ЗОС, заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда – Библиотека, със самостоятелен вход, разположена на I и II ет. на сградата, за нуждите на Община Казанлък.

Данъчната оценка на правото на строеж от 26.01.2011 г. е в размер на 189 952.30 лв.
С цел изясняване параметрите на конкурса, на независимия оценител, изготвящ пазарната оценка, са възложени две оценки: оценка на стойността на правото на строеж в имота, в съответствие с ПЗ и оценка на реално обособената част, която общината ще придобие вместо плащане на цената на правото на строеж. Целта на тази оценка е да се определи минимална площ от библиотеката, така че пазарната й стойност, да съответства на стойността на правото на строеж, т.е. стойността на правото на строеж е изразена в еквивалент на строителен продукт - реален обект в сградата и представлява редуцирана стойност в квадратура от I и II етаж от сградата. Препоръките в заключението на оценителя по отношение на тези стойности, които за целите на конкурса формират начална конкурсна цена, са: пазарна стойност на правото на строеж – 434 000 лв.; пазарната стойност на Библиотека със самостоятелен вход, разположена на I и II етаж на сградата със ЗП 400 кв.м. - 434 000 лв. – мотивирайки се така кметът на общината предлага на ОбС проект за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 50, ал. 1, чл. 80, т. 4, чл. 96 и чл. 97 от Наредба Nо 15 на ОбС, във връзка с чл. 37, ал. ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 180 от ЗУТ,        

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС, за учредяване безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост: Незастроен УПИ /урегулиран поземлен имот/ II – 350 „за ОДО” в кв. 46, съгласно ПР на с. Крън, община Казанлък, одобрен със Заповед Nо 380/2007 г. на кмета на общината и ПЗ, одобрен със Заповед Nо 431/04.05.2010 г. на кмета на общината, с обща площ на имота 2 743 кв. м и граници: север - улица, изток - улица, юг – УПИ V – 1410 и запад - УПИ I – 351, УПИ III-353 и УПИ V – 1410, за изграждане, в съответствие с предвиденото по действащия план за застрояване, на Общественообслужваща сграда до 2 етажа и РЗП /за двата етажа/ до 3 292 кв.м, при следните условия:

1. Общи условия на конкурса:

1.1. Суперфициарът се задължава да построи в урегулирания поземлен имот от свое име, със свои средства и на своя отговорност Общественообслужваща сграда, съгласно одобрен от гл. архитект на Общината инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект в част архитектурна и издадено разрешение за строеж, като предаде на Община Казанлък реално обособена част от I и II етаж на изградената сграда: Библиотека с обслужващи помещения и самостоятелен вход, с РЗП, съответстваща на предложената в офертата му за участие в конкурса.

1.2. Максимален срок за въвеждане в експлоатация на сградата в имота с разрешение за ползване – 30 месеца, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

1.3. Срок за представяне за одобряване на проекта по т. 1.1 – 4 месеца от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.

1.4. Срок за получаване на разрешение за строеж - 8 месеца от датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.

1.5. Минимална цена на правото на строеж 434 000 лв., което съответства на минимална РЗП на библиотеката по т. 1.1: 400 кв.м.

           

2. Критерии за оценка на предложенията и съответстващи им тежести:

2.1. идеен проект в част архитектурна за изграждане на сградата по т. 1.1.                40 %

2.2. срок за въвеждане в експлоатация - не по-голям от максималния срок по т. 1.2            20 %

2.3. предложение за цена на правото на строеж и съответстваща площ на реално

обособената част за общината, не по-малка от посочената в т.1.5 минимална площ            30 %

Достигнатата на конкурса цена на правото на строеж се заплаща чрез изграждане на равностоен имот – реално обособена част по т.1.1. със съответстваща площ /1085лв./ за 1 кв.м. от библиотеката/.

2.4. предложение за инвестиции около обекта, в т.ч. благоустрояване, озеленяване,

паркинг и др., които ще бъдат извършени в срока по т. 2.2                                          10 %

 

3. Начин на оценка на предложенията – по десетобалната система за всеки от критериите и прилагане на съответните тежести, след съпоставяне на предложенията.   

 
4. Класиране на предложенията: в низходящ ред.                                             
 

5. Дата, място и час за откриване на конкурса: 27.05.2011 г. 13.00 ч., в Стая № 14 в централната сграда на Община Казанлък, намираща се на бул. „Розова долина” № 6.

 
 

6. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 100 000 /сто хиляди/ лв., която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

 

7. Конкурсна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена от 500 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата на общината. Краен срок за закупуване - 23.05.2011 г. 

 

8. Специални изисквания към участниците в конкурса: лица, регистрирани по Търговския закон, с доказана липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 
9. Необходими документи за участие:

9.1. Заявление за участие /по образец, приложен в конкурсната документация/.

9.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация, приемане условията на конкурса и клаузите в проектодоговора и извършен оглед на обекта /по образец, приложен в конкурсната документация/.

9.3. Документите по чл. 101, ал. 1 от Наредба Nо 15 на ОбС: представяне на кандидата, документ за внесен депозит /оригинал/, документ за внесена цена за конкурсна документация заверено копие/, разработка по критериите, срок и начин на изпълнение на конкурсните условия, размер на инвестициите – срок и начин на извършване и др. предложения.

9.4. Нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/

9.5. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

9.6. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

9.7. Удостоверение за липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадено от НАП.

9.8. Удостоверение за липса на задължения по чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадено от дирекция МДТ при Община Казанлък.

 

10. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на конкурса, в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на участника и със съдържанието по т. 9.

 

11. Оглед на обекта – от 10.00 ч. до 17.00 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

 
12. Дължими плащания от страна на спечелилия участник:

12.1. Към момента на подписване на договора спечелилият участник заплаща по сметките, посочени в конкурсната документация гаранция по изпълнение на договора в размер 100 000 лв., както и дължимият 2 % данък по ЗМДТ върху достигнатата от конкурса цена на правото на строеж /съответстващата на предложената площ за библиотеката/.

12.2. Достигнатата на конкурса цена на правото на строеж съответства на цената на обособения обект за общината /Библиотека/. ДДС е за сметка на Суперфициара, за което същият издава данъчна фактура в 5-дневен срок от датата на договора.

 

II. Утвърждава конкурсната документация за учредяване право на строеж върху имота по т. I, ведно с проекто-договора като част от нея.

 

III. За провеждане на конкурса, при спазване изискванията на чл. 99 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Йорданова Чернева – заместник-кмет на общината

 
Членове:
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Николай Георгиев Николов - гл. архитект

Стефанка Николова Духнева – гл. експерт УТПИ

Теменужка Люцканова – кмет на с. Крън

Дочка Богданова – общински съветник

Цветанка Пискова – общински съветник

Теменужка Папазова – общински съветник

Станчо Леков – общински съветник

Драгомил Иванов – общински съветник

Георги Каличков – общински съветник

 
Резервни членове:

Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Галин Георгиев – общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова.
 

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 31общински съветници, от които „за” – 30.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220