РЕШЕНИЕ № 632
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43

Относно: ОС_2774/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на земеделска земя, представляваща им. № 000565 по КВС на землище с. Крън с площ 2907 кв. м, начин на трайно ползване - др. селскостопанска територия, кат. на земята при неполивни условия V, с начална тръжна цена 1700 лв; утвърждаване на тръжна документация, актуализиран с Доклад ОС-3399/16.03.2011 г. от кмета на общината

Мотиви: Кметът на общината докладва, че под  1 в таблица „от продажба на земеделска земя" на Приложение 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., е включена земеделска земя, представляваща имот 000565 по КВС на землище с. Крън. Имотът е частна общинска собственост и за него е съставен АОС N0 1018/2005 г. Съгласно чл. 42 от Наредба N0 15 на ОбС, разпореждане със земи от ОПФ става с решение на ОбС. В тази връзка и с оглед изпълнение на Програмата за управление и разпореждане, кметът счита за целесъобразно да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуализирана пазарна оценка, която е в размер на 13 500 лв. и предлага на ОбС проект за решение. Данъчната оценка на имота е 5179.60 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ; чл. 42 и чл. 81 от Наредба 15 на ОбС,

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба 15 на ОбС за продажба на земеделска земя, представляваща им. 000565 по КВС на землище с. Крън, община Казанлък, с площ  2 907 кв. м, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: север и изток - им. 000562 - пасище, мера, юг - им. 000564 - полски път и запад - им. 000633 - друга територия нестопанска, при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 17.05.2011 г., съответно 26.05.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.00 ч. в Стая № 14 в сградата на Община Казанлък, намираща се на бул. „Розова долина” № 6.

2. Начална тръжна цена: 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лв.

3. Депозит за участие - 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка ВС 88 ЗОМВ 9130 3321727301 в "Общинска банка" АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код ЗОМВВСЗР, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена за документация - 100 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата на общината.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.

6. Оглед на обекта –от 10.00 ч. -17.00 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

 

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит - оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация - заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/.

Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие - на гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

ІІ. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

ІІІ. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Йорданова Чернева - заместник-кмет на общината

Членове:  

Адриана Николова Тенева - н-к отдел ПНО

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. "Приватизация, конц. и наеми на ОС" Теменужка Люцканова - кмет на с. Крън

Моника Динева – общински съветник

Стефан Бурков – общински съветник

Янита Прангова – общински съветник

Цветан Шиков – общински съветник

Денислав Сербезов – общински съветник

Еленка Апостолова – общински съветник

Резервни членове:   
Татяна Станева Тодорова - директор дирекция УТСП

Олга Тенева Шикова - гл. експ. "Надзор, акт. и отписване на ОС"

Халил Летифов – общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова

ІV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220