Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 634
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43Относно: ОС_3414/17.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно даване съгласие 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Американска програма за хуманитарна помощ и задължаване управителя на здравното заведение да внесе в ОбС доклад за резултатите от участието в програмата.

Мотиви: Общинският съветник Моника Динева докладва пред ОбС, че „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД – Казанлък има желание и възможност да кандидатства за финансиране по Американска програма за хуманитарна помощ. Съобщава, че тази схема финансира ремонти и ново строителство на клиники, училища и детски заведения, както и за това, че при участие в тази програма е налице възможност за подобряване на условията в лечебното заведение, обновяване на отделенията и извършването на неотложните ремонти на покрива и отоплителната инсталация. Посочва, че крайният срок за кандидатстване по тази програма е 19.03.2011 г. и предлага общинските съветници да подкрепят предложението й относно 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Американска програма за хуманитарна помощ. Динева докладва, че предвид изключително тежкото финансово състояние на болницата и невъзможността със собствени средства да бъдат извършени ремонтни дейности и закупена нова и съвременна апаратура, ръководството на болницата има готовност за изготвяне на проектите за кандидатстване съвместно с Община Казанлък и в този смисъл следва да бъде дадена възможност на общинското лечебно заведение да кандидатства за външно финансиране на дейности, пряко свързани с основната функция на дружеството и изхождайки от важността на въпроса, необходимостта от спешност на всички последващи действия, поиска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, ОбС да допусне предварително изпълнение на решението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА; чл. 60, ал. 1 от АПК,

 
Р Е Ш И:
 

1.Дава съгласие „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД – Казанлък да кандидатства за финансиране по Американска програма за хуманитарна помощ.

2. Пет години след реализиране на проектите по т. 1 от настоящото решение, търговското дружество „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД – Казанлък ще продължи да функционира като болнично лечебно заведение.

 
 
 

3.Задължава управителя на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД - Казанлък да внесе в Общински съвет - Казанлък доклад за резултатите от участието в програмата.

4. Допуска предварително изпълнение на решението.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината;управителят на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД - Казанлък

 
 

Участвали в  гласуването 29 общински съветници, от които „за” – 29.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220