Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 635
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3414/17.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно даване съгласие 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 'Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации', Приоритетна ос 1 'Устойчиво и интегрирано градско развитие', Операция 1.1 'Социална инфраструктура'

Мотиви: Вземайки под внимание изложеното в доклада на общинския съветник Моника Динева относно даване съгласие 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 'Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации', Приоритетна ос 1 'Устойчиво и интегрирано градско развитие', Операция 1.1 'Социална инфраструктура', със свое становище с вх. № ОС-3448/21.03.2011 г. кметът на общината мотивирайки така: „Община Казанлъке конкретен бенефициент по компонент 2 „Големи общински болници" на откритата горепосочена схема за безвъзмездна финансова помощ, насочена към осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Дейностите, които могат да получат финансова подкрепа, са:доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работиза сградите/помещенията на общинските лечебни заведения в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ на РБ за периода 2010-2017 г., както и подобряване на достъпана хора с увреждания дои в посочените сгради. Задължителна е комбинацията от доставка на оборудване и инвестиционен компонент, в допълнение задължителни са и дейностите, свързани с информация и публичност и одит на проекта. Продължителността на проекта е до 24 месеца, а в Насоките за кандидатстване е указана рамката на видовете медицинска апаратура/оборудване, които могат да бъдат обект на инвестиция по него. Община Казанлък може да кандидатства с проект на минимална стойност от 2 млн. лв., максималната сума на безвъзмездната финансова помощ не може да бъде по-висока от 3 739 152 лева. Задължително е извършването на финансов анализ/анализ на разходите и ползите от независим експерт, който ще установи евентуалната необходимост от финансов принос на кандидата в случай, че проектът генерира приход.

Подготовката на проектното предложение реално е започнала още през 2010 г., когато бе направено Обследване за енергийна ефективност на сградата на МБАЛ. Община Казанлък работи съвместно с ръководството на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък за установяване на необходимите строително-ремонти работи, а подготовката на списъка и техническите спецификации на необходимото оборудване се извършва изцяло от екипа на медицинското заведение. Крайният срок за подаване на проектните предложения в МРРБ е до 12.08.2011 г. Кметът на общината мотивирано обобщава, че предложените текстове в доклада на Динева не съответстват напълно на изискванията на схемата по ОП „Регионално

 
 

развитие", поради което предлага примерен проект за решение. Вносителят Моника Динева и общинските съветници го приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от от ЗМСМА,

 
 
Р Е Ш И:
 

1. Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" ВО161РО001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" на стойност до 3 739 152 лева.

2. Предназначението на сградата, респективно помещенията, обект на интервенция по проекта, да не се променя за период не по-малък от 5 /пет/ години след приключване на дейностите по проекта.

3. „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски" ЕООД да не бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

4. Възлага на Общинска администрация да възложи на независим експерт извършването на финансов анализ/анализ разходи-ползи за установяване на размера на евентуалния необходим собствен финансов принос.

5. Задължава кмета на Община Казанлък да внесе в Общинския съвет резултатите от анализа и проект за решение относно собствения финансов принос, ако има такъв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината;управителят на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД - Казанлък

 
 
Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „за” – 30.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220