Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 636
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2011 г., Протокол № 43


Относно: ОС_3335/01.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Решение № 561/13.12.2010 г. на Общински съвет - Казанлък, във връзка с Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма ФАР през месец август 2008 г. Община Казанлък открива Дневен център за деца с увреждания в гр. Казанлък с капацитет 24 места за дневна грижа и 10 места за почасова рехабилитация, логопедична и психологична помощ, семейно консултиране. Целевата група на Дневния център са деца с увреждания от 3 до 18-годишна възраст и техните семейства, които живеят на територията на Община Казанлък. За децата се грижи 17-членен квалифициран персонал. Към края на проекта /31.03.2009 г./ капацитетът на Дневния център е запълнен изцяло, като от услугите се възползват 34 деца с увреждания и техните семейства. Във връзка с приключване на проекта, финансиран по Програма ФАР, Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика издаде заповед № РД 01-205/27.02.2009 г., с която разрешава откриването на Дневен център за деца с увреждания в град Казанлък с капацитет 26 места, считано от 01.04.2009 г. като делегирана държавна дейност. В изпълнение заповедта на АСП считано от 01 април 2009 година капацитета на Дневния център за деца с увреждания е намален от 34 на 26 места, което води и до освобождаване на квалифициран персонал. Работните позиции са намалени от 17 на 11 съобразно действащата методика за определяне на числеността на персонала. Кметът съобщава, че с промяната на капацитета и броя работни места се влошава устойчивостта на постигнатите резултати от проекта, финансиран от Европейския съюз. Ограничава се броя на потребителите и се намаляват откритите работни места при доказана нужда от предоставяне на социалните услуги за по-голям брой деца с увреждания в района на община Казанлък. Материалната база и сградния фонд на Дневния център позволяват да бъдат обслужвани по-голям брой потребители. Търсенето на услугите на ДЦДУ в последната година рязко се е увеличила. Той счита, че увеличението на капацитета на ДЦДУ е крайно наложително, за да отговори на нарастналото търсене на тази услуга, която подпомага децата с увреждания и техните семейства. Понястоящем Дневния център има 36 потребителя, за които се грижат служители с численост, отговаряща за капацитет 26 места. С решение на Общинския съвет № 561/13.12.2010 г. се реши капацитетът на ДЦДУ да бъде увеличен на 40 места. Със Закона за държавния бюджет бе разпоредено финансирането на 10 места делегирана дейност за ДЦДУ, което увеличава капацитета на центъра на 36 места. С Писмо № 8/14.02.2011 г. на директора на Регионална дирекция социално подпомагане се препоръчва Общински съвет - Казанлък да преразгледа взетото решение и в съответствие със Закона за държавния бюджет, да бъде увеличен капацитета на Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък на 36 места, считано от 01.01.2011 г. За да продължи процедурата за увеличаване на капацитета на ДЦДУ, постановена в Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане и Дневния център, Казанлък да заработи официално с по-големия си брой потребители е необходимо да бъде взето такова решение за увеличение на 36 места. В хода на дебата Васил Самарски

 
 

предложи на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, ОбС да допусне предварително изпълнение на решението аргументирайки се с изключително важното социално значение на това, Дневен център за деца с увреждания в град Казанлък да функционира възможно най-всеобхватно и в синхрон с нуждите на децата с увреждания и техните фамилии.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; чл. 60, ал. 1 от АПК,

 
Р Е Ш И:
 

1. Изменя свое Решение № 561/13.12.2010 г., взето по Протокол № 38, като текстът „на 40 места и численост на персонала 16 души” се заменя с текста ”на 36 места и численост на персонала 15 души”.  В останалата си част решението се запазва непроменено.

2. Допуска предварително изпълнение на решението.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „за” – 24.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220