Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 638
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3484/30.03.2011 - Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г.

Мотиви: Общинските съветници приемат, че отчетът за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г., изготвен и внесен от председателя на Съвета в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, отразява обективно работата на местния законодателен орган.

Освен, че е следвал, установения от самото начало на встъпване в мандата си метод на прозрачно управление, пълна информираност на гражданите, спазване законите на страната, Общински съвет - Казанлък ги е отстоявал и развивал, предприемайки всички възможни законови действия за решаване проблемите на общината и нейните граждани.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчета за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г., изготвен и внесен от председателя му, в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: общинските съветници;
 
 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 27.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220