Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 640
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3211/02.02.2011 - Писмо от Марин Тенев - ръководител на Звено за вътрешен одит, община Казанлък относно Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Казанлък за периода 2011 - 2013 г. и Годишен план за периода 2011 г.

Мотиви: В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), ръководителят на Звено за вътрешен одит – община Казанлък представя за съгласуване пред Общинския съвет Стратегически план за дейността на звеното за периода 2011 г.– 2013 г. и Годишен план за периода 2011 г. Общинският съвет счита, че изменението на ЗВОПС в частта по ал. 2 (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)  на чл. 27, създава по-добра предпоставка за работата на общинските съвети като цяло. Общинските съветници са уверени, че така се подпомага дейността на местните законодателни органи и в частност на Общински съвет – Казанлък, тъй като най-сетне, Съветът ще е наясно с ефективността на контролните дейности за постигане целите на бюджетната процедура; ефективността на предварителния контрол; процесът по регистрация и контролът на стратегически обекти съответства ли на нормативните изисквания; вътрешните процедури за провеждане на обществени поръчки дали се прилагат ефектив­но, законосъобразността на проведени процедури по ЗОП. Ще са ясни контролните процедури по извър­шване на бюджетните разходи; ще получават информация изпълнява ли се предварителния контрол, като елемент на СФУК, както и дали вътрешните контролни процедури по извършване на бюджетни разходи съответстват на законодателството и фактическото им осъществяване. Прозрачни ще са вътрешните контролни процедури при събиране и отчитане на такси, както и законосъобразността при извършване на разходи; гарантира се контрол зазаконосъобразност при извършва­не на разписани разходи и фактическото им осъществяване и ефективност.

 
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗВОПС,

 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

1. Съгласува Стратегическия план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Казанлък за периода 2011 г. - 2013 г.
2. Съгласува Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Казанлък за 2011 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; Марин Тенев – ръководител на Звеното за вътрешен одит в Община Казанлък.

 
 
Участвали в  гласуването 25  общински съветници, от които „за” – 25.
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220