Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 641
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3483/30.03.2011 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на общински съветник да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД, Стара Загора.

Мотиви: Съгласно чл. 11 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък, за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общинският съвет се е произнасял с решения за участие на Община Казанлък като съдружник и акционер в търговските дружества и е определял представителите на Общината в Общото събрание и управителните и контролни органи и правомощията им.
Кметът на общината с Доклад вх. № ОС-3503/04.04.2011 г. докладва, че в община Казанлък е получена покана от Министерство на здравеопазването (МЗ) за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите
на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД – Стара Загора, което ще се проевде на 15.04.2011 г. в гр. Стара Загора от 11.00 ч. и предлага Общинският съвет да упълномощи Юлияна Палазова да представлява Община Казанлък в него.
Със свое Решение № 578/13.12.2010 г. Общински съвет - Казанлък мотивирано упълномощи Дора Христова Василева – общински съветник и член на Постоянната комисия по здравеопазване, да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което се проведе на 17.12.2010 г. в град Стара Загора и с участието си да защити интересите на Община Казанлък.
Така, общинският съветник Дора Василева на практика упражни волята на Общинския съвет с доказаната си отговорност, аналитичност и безпристрастна активност при оценка и действия в полза на общността и Община Казанлък.
Това е аргументът, с който Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост предлага на ОбС да не приеме предложението на кмета на общината по Доклад с вх. № ОС-3503/04.04.2011 г., счита за законосъобразно и целесъобразно  и предлага, ОбС да упълномощи Дора Христова Василева – общински съветник в Общински съвет – Казанлък, да представлява Община Казанлък в Общото събрание на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, насрочено за провеждане съгласно поканата от МЗ, на 15.04.2011 г. от 11.00 ч., в гр. Стара Загора, в Заседателната зала на Регионална здравна инспекция, намираща се на ул. „Стефан Караджа” № 10
и определя по т.1, по т. 2 и по т. 3 от проекта за дневен ред, да гласува  „въздържал се”, както да бъде задължена да внесе доклад в ОбС за взетите решения. Общинските съветници приемат предложението на Комисията.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА; чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон; чл. 11 от Наредба № 19 на ОбС Казанлък за общинските търговски дружества, общинските преприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 
 

Р Е Ш И:

 
 

1. Не подкрепя проекта за решение по Доклад с вх. № ОС-3503/2011 от кмета на Община Казанлък.
2. Упълномощава Дора Христова Василева – общински съветник в Общински съвет - Казанлък, с ЕГН xxxxxxxx, да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора,  което ще се проведе на 15.04.2011 г. от 11.00 ч. в град Стара Загора, в Заседателната зала на Регионална здравна инспекция, намираща се на ул. „Стефан Караджа” № 10 и определя по т.1, по т. 2 и по т. 3 от проекта за дневен ред в Покана с изх. № 91-00-83/11.03.2011 г. на Министерство на здравеопазването, да гласува „въздържал се”, с всички притежавани акции.

3. Задължава Дора Христова Василева да внесе доклад в Общински съвет - Казанлък за взетите решения по дневния ред.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 

Адресат на акта: Дора Христова Василева – общински съветник;

 
 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 29.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220