Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 642
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3483/30.03.2011 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на общински съветник да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД, Стара Загора.

Мотиви: Съгласно чл. 9 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък, за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общинският съвет се е произнасял с решения за участие на Община Казанлък като съдружник и акционер в търговските дружества и е определял представителите на Общината в Общото събрание и управителните и контролни органи и правомощията им.
Със свое Решение № 578/13.12.2010 г. Общински съвет - Казанлък мотивирано упълномощи Дора Христова Василева – общински съветник и член на Постоянната комисия по здравеопазване, да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което се проведе на 17.12.2010 г. в град Стара Загора и с участието си да защити интересите на Община Казанлък.

Общинските съветници приемат предложението на председателя на ОбС – Казанлък Васил Самарски, който
вземайки под внимание доказаните вече лични качества и умения на общинския съветник Дора Христова Василева, а именно: изключителната й отговорност; действията й, в пълна степен съобразени със законите на страната; способността й активно и безпристрастно да изгражда становището си, и да отстоява интересите на Община Казанлък, предлага същата да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора при всяка покана за насрочване и провеждане на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, след което да внася доклад в ОбС за взетите решения.

Общински съвет - Казанлък приема, че упълномощавайки Дора Христова Василева да представлява Община Казанлък във всяко Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, гарантира пълна защита интересите на община Казанлък и нейните граждани.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА; чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон; чл. 9 от Наредба № 19 на ОбС Казанлък за общинските търговски дружества, общинските преприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 

1. Упълномощава Дора Христова Василева с ЕГН xxxxxxxx, с адрес за кореспонденция 6100 град Казанлък, ул. „xxxxxxx” № x, пощенска кутия № xx да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора,  във всички негови заседания.

2. Задължава Дора Христова Василева, след всяко заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, да внася доклад в Общински съвет - Казанлък за взетите решения.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта:
Дора Христова Василева – ЕГН xxxxxxxxxx, с адрес за кореспонденция: 6100 град Казанлък, ул. „xxxxxxxxx” № xxx, пощенска кутия № xxx;

Съвета на директорите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора.

 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 29.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220