Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 643
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44

Относно: ОС_3000/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо четене!

Мотиви: Кметът на общината докладва, че местните такси и цени на услуги,  извършвани от общинска администрация в направление „Земеделие” и „Опазване на околната среда” не са актуализирани през последните седем години. Промените в действащата нормативна база водят до отпадането на едни и въвеждането на други местни такси и цени на услуги. Така аргументирайки предложението си, кметът предлага изменение на Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, което общинските съветници приемат на първо четене.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема на първо четене изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
ІІ. Определя следните срокове, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък за второ четене и приемане изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

1. Срок по чл. 96, ал. 5 за внасяне на писмени предложения за изменение на наредбата – 22.04.2011 г.

2. Срок по чл. 96, ал. 6 за отразяване от вносителя и водещата комисия на предложенията по проекта за решение и представянето му в окончателен вид – 29.04.2011 г.

3. Срок за второ четене и приемане на изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък  - в заседание на ОбС, което ще се проведе през м. май 2011 г.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „за” – 22.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220