Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 644
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_2999/07.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно постъпило инвестиционно намерение от „ГРИЙН ЛАНД” АД – Габрово, ул. „Батак” № 31 за изграждане на обекти на техническата инфраструктура - изграждане на трасе на подземен ел. кабел 20 с дължина 2 831.2 метра до 'Ветроенергиен парк Узана', като 119 м. да преминат през поземлен имот № 000464 в землището на с. Ясеново, община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в община Казанлък е постъпило заявление с Вх. № 168 - 1984 -1/11.03.2010 г. от „ГРИЙН ЛАНД„ АД с което е заявено намерение за изработване на ПУП на основание на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за изграждане на трасе на подземен ел. кабел 20 кV преминаващо през имот № 204008 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, захранващ „ Ветроенергиен парк Узана". Съобщава, че при реализирането на този проект част от трасето ще премине през поземлен имот № 000464 с начин на трайно ползване „Пасище, Мера" - общинска публична собственост. Дължина на трасето през поземлен имот № 000464 е 119 м, а площта, засегната от сервитута е 597 кв. м.

Сервитутът на електрическия кабел е 5 м, определен съгласно чл. 7, ал.1 на Наредба № 16/09.06.2004 г. на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, за определяне на сервитутите на енергийните обекти. Необходима предпоставка за предприемане на последващи действия от „ГРИЙН ЛАНД„ АД, е даване предварително съгласие от Общински съвет Казанлък за преминаване през пасища и мери - публична общинска собственост. Тъй като реализацията на проекта би допринесла за развитието на Община Казанлък като създаде по-добри условия за опазване на околната среда, подобряване на инфраструктурата и трудовата заетост в региона, счита, че не са налице пречки да бъде дадено такова предварително съгласие от Общински съвет Казанлък и предлага проект за решение, което общинските съветници приемат.

 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ,
 

Р Е Ш И:

 

1. Дава предварително съгласие за изграждане на трасе на подземен ел. кабел 20 кV с дължина 2831.2 метра до „Ветроенергиен парк Узана", като 119 м да преминат през поземлен имот № 000464, землище с. Ясеново с начин на трайно ползване - Пасище, мера, представляващ публична общинска собственост, и се отрази сервитут с площ 597 кв.м, определен, съгласно чл. 7, ал. 1 на Наредба № 16/09.06.2004 г. на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, за определяне на сервитутите на енергийните обекти.

 
 
 
 

2. Предварителното съгласие важи за срок до 1 година, от датата на влизане в законна сила на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта:    кметът на общината;

„ГРИЙН ЛАНД” АД – Габрово, ул. „Батак” № 31

 
 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 26.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220