Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 645
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44Относно: ОС_2996/07.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с Горно Черковище и в землището на с. Енина.

Мотиви: В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове. Права по § 4а и 46 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г. Законът за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ,  областният управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици /притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба "Земеделие" за терен по § 4/, така и имотите, предоставени за ползване. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищата на град Шипка и селата: Копринка, Енина и Горно Черковище. Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С договор № Д 06-53/21.09.2010 г. кметът на общината е възложил изработването на оценки на 10 бр. имоти, като два тях не са върху общинска земя. Като на гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост съгласно § 4а, ал. 1, придобиват собствеността на земята до 600 кв. м, а тези по § 46, ал. 1 - до 1000 кв. м. За разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната с размери - не по-малки от 250 кв. м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени. Така мотивирайки се, кметът на общината предлага проект за решение, който се приема от ОбС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:

 

1. Земеделска земя от 670 кв. м, представляваща имот с № 603.270 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: трайни насаждения и категория на земята при неполивни условия: седма - 598.00 лв.

2. Земеделска земя от 510 кв. м, представляваща имот с № 603.257 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: седма - 73.00 лв.

3. Земеделска земя от 250 кв. м, представляваща имот с № 600.70 в м. ”Гюрля" землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: четвърта - 36.00 лв.

4.  Земеделска земя от 380 кв. м, представляваща имот с № 603.308 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: седма - 167.00 лв.

5. Земеделска земя от 618 кв. м, представляваща имот с № 602.110 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: седма - 520.00 лв.

6. Земеделска земя от 543 кв. м, представляваща част от имот с № 600.37 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: седма - 272.00 лв.

7. Земеделска земя от 544 кв. м, представляваща част от имот с № 600.37 в м. „Гюрля" в землището на с. Горно Черковище, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия:седма - 273.00 лв.

8. Земеделска земя от 600 кв.м,представляваща имот с № 352.177 в м. " Крушките " в землището на с. Енина, община Казанлък с начин на трайно ползване: лозови насаждения и категория на земята при неполивни условия: шеста -162,00 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 27

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220