Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 646
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3086/03.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища - публична общинска собственост за други земеделски нужди в землищата на с. Ясеново, Бузовград, Овощник, Голямо Дряново, Горно Черковище, Крън, Средногорово, Копринка и в гр. Казанлък.

Мотиви: През 2009 г., при издаване на предписания за изработване на Подробни устройствени планове се установи, че при изработване и приемане на картата на възстановимата собственост за землищата на територията на Община Казанлък, има допуснати неточности при определяне на начина на трайно ползване на имоти общинска частна собственост и общинска публична собственост.

Предвид факта, че имотите не изпълняват предназначението си в община Казанлък са изготвени скици с нанесени границите на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване. Редът за промяна е съгласно чл. 45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Излагайки тези мотиви, кметът на общината предлага проект за решение, което ОбС приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя начина на трайно ползване на имот № 000396, землище с. Ясеново - други територии заети от селското стопанство в друга селскостопанска територия.

2. Променя начина на трайно ползване на имот № 000174, землище с. Бузовград - изоставена орна земя в друга селскостопанска територия.

3. Променя начина на трайно ползване на имот № 000283, землище с. Бузовград - пасище, мера в друга селскостопанска територия.

4. Променя начина на трайно ползване на 4694 кв. м от имот № 000322, землище с. Овощник – пасище, мера в полски път, а останалите 1416 кв. м - в друга селскостопанска територия.

5. Променя начина на трайно ползване на имот № 00042, землище с. Голямо Дряново – от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

6. Променя начина на трайно ползване на имот № 00043, землище с. Голямо Дряново – от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

7. Променя начина на трайно ползване на имот № 000048, землище с. Голямо Дряново – от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

8. Променя начина на трайно ползване на имот № 000051, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

9. Променя начина на трайно ползване на имот № 000058, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

10.Променя начина на трайно ползване на имот № 000060, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

11. Променя начина на трайно ползване на имот № 000065, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

12. Променя начина на трайно ползване на имот № 000077, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

13. Променя начина на трайно ползване на имот № 000080, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

14. Променя начина на трайно ползване на имот № 000088, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

15. Променя начина на трайно ползване на имот № 000092, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в ливада.

16. Променя начина на трайно ползване на имот № 000096, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

17. Променя начина на трайно ползване на имот № 000166, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

18. Променя начина на трайно ползване на имот № 000223, землище с. Голямо Дряново - от пасище, мера в изоставена орна земя.

19. Променя начина на трайно ползване на имот № 000321, землище гр. Казанлък  - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

20. Променя начина на трайно ползване на 1569 кв. м от имот № 000479, землище с. Горно Черковище - от пасище, мера в полски път, а останалите 31290 кв. м - с начин на трайно ползване дървета и храсти.

21. Променя начина на трайно ползване на 1123 кв. м от имот № 000527, землище с. Ясеново - от пасище, мера в изоставена нива.

22. Променя начина на трайно ползване на 5217 кв. м от имот № 000294, землище с. Бузовград  - от пасище, мера в полски път, на 8128 кв. м се запазва начина на трайно ползване – пасище мера.

23. Променя начина на трайно ползване на 4221 кв. м от имот № 000448, землище с. Крън - от пасище, мера в друг терен, без определено стопанско предназначение, на 24405 кв. м се запазва начина на трайно ползване – пасище мера.

24. Променя начина на трайно ползване на имот № 000127, землище с. Средногорово - от пасище, мера в друга селскостопанска територия.

25. Променя начина на трайно ползване на 494 кв. м от имот № 000380, землище с. Копринка - от пасище, мера в полски път

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които „за” – 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220