Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 647
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44
(Кориг.в ч на Приложение 1, поз. 1. с Решение № 704/11.07.2011 г.)

Относно: ОС_3415/17.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне за ползване на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване. Приложен е план за паша и списък на раздадените мери и пасища след проведени събрания на животновъдите. Задълженията на общината и на ползвателите за поддръжането на мерите и пасищата и справка от ОбС „Земеделие”.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в населените места на Община Казанлък в периода 15.02 – 28.02.2011 г. са проведени събрания с животновъдите, желаещи да ползват общински мери и пасища под наем. На тези събрания са определени правилата за ползване на общинските имоти – мери и пасища. Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  (чл. 37 о), Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство  от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. В изпълнение на законовите разпоредби кметът предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37о от Закон за собственноста и ползването на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за общо и индивидуално ползване на общинските мери и пасища по приложеният списък.

2. Поради несъответствие на площите по КВС (карта на възстановената собственост) и площите по ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол), в договора да бъде упомената площта, която реално е заявена и призната в Общинска служба “Земеделие” по ИСАК.

3. Одобрява задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, неразделна част от настоящото решение.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договорите за наем.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220