Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 648
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_2931/23.11.2010 - Доклад от кмета на общината с два проекта за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, отреден за паркинг и озеленяване, по реда на глава VІ от Наредба № 15. 

Мотиви: В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на Община Казанлък, в Приложение № 12, поз. № 46, е включен имотът – публична общинска собственост предмет на предложението от кмета на общината а провеждане на публичнооповестен конкурс за отдаване под наем. Общинските съветници приемат предложението.  

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл.18, ал.1,т.1 и чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публичнооповестен конкурс за отдаване под наем по реда на гл. от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 (пет)  години на общински обект отреден за паркинг и озеленяване, находящ се в УПИ XIII, кв. 340 па план на гр. Казанлък (източно от Изложбената зала,  ул."23-ти пехотен Шипченски полк”), представляващ част от обект - публична общинска собственост, с обща площ от 568 кв.м

II .Определя:

1.Условия на публично оповестения конкурса:

1.1. Начален месечен наем - 150 лв. без ДДС.

1.2. Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертата си бизнеспроект за развитие на обекта за срока на договора.

1.3. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят идеен проект за площта от 1219 кв.м, УПИ XIII, кв. 340 по план на град Казанлък и алеята, находяща се между улиците  "Цар Освободител" и "23-ти пехотен Шипченски полк" (на запад от имота) с ширина 6 метра.

2.Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:

2.1. Месечен наем - не по малко от началния месечен наем - 30%

2.2. Бизнеспроект, свързан с размера на инвестициите за изграждането на общинския паркинг, чрез полагане на паркингови тела и алея за преминаване на пешеходци - 40%

2.3. Размер на инвестициите, свързан с озеленяване на терена, като се запази част от съществуващата тревна растителност и се облагороди с допълнителна дървесна

растителност -15%

2.4. Идеен проект за изграждане на паркинга, алеята за пешеходци иозеленяването-10%

2.5. Срок за изпълнение на потите ангажименти по т. 2.2 и 2.3 - 5%

3.Начин на оценка на кандидатите - по десетобалната система за всеки откритериите, чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

 

4.Класиране на кандидатите - в низходящ ред.

5.Дата, място и час за провеждане на публичнооповестения конкурс – 02.06.2011 г., в ст.14 на Община Казанлък, от 18.00 часа.

6.Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена заобекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги приОбщина Казанлък, в срока за подаване на документи.

7. Конкурсната документация се закупува от гише № 6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 20.05.2011 г. срещу документ за платена такса от 200 лв.без ДДС в брой на касата на общината.

8. Необходими документи за участие в публичнооповестения конкурс:

8.1. Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната документация;

8.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта - по образец;

8.3. Копие от скица на имота №1002/18.11.2010 г.

8.4. Служебна бележка по чл.ЮЗ, ал.1 от Наредба №15;

8.5. Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или удостоверение от агенция по вписванията;

8.6. Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на конкурса или удостоверение от агенция по вписванията, че дружеството не е обявено в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверено копие;

8.7. Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;

9.Предложенията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан спълното наименование на обекта, името и адреса на участника, който трябва дасъдържа:

9.1. Представяне на кандидата
9.2. Документ за платен депозит - оригинал;
9.3. Документ за платена цена - заверено копие.

9.4. Документи по т.2 и т.8 на настоящото решение

10.Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие - на гише
"Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на
центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

11.Оглед на обекта - от 9.00 ч.до 17.00 ч. през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ІІІ. Утвърждава конкурсната документация за отдаване под наем на общински обект

по т. І иII.

ІV. За провеждане на публично оповестения конкурс, при спазване изискванията на чл.97ичл.99 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева - зам,- кмет СИТ
Членове:

Татяна Станева - директор дирекция УТСП
Адриана Николова Тенева - юрисконсулт;
Анелия Христова Панчугова - ст. експерт "ПКНОС"
Ваня Андреева - общински съветник

Джамал Папарланов – общински съветник

Петко Карагитлиев - общински съветник

Янко Запрянов – общински съветник

Димитър Атанасов – общински съветник

Радослав Рачев - общински съветник

 
 
 

При отсъствие на председателя на комисията същият да бъде заместен отТатяна Станева.

При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен отМилена Дончева.
При отсъствие на член от комисията, същият да бъде заместен от Зоя Батакова, Георги Урумов, Лиляна Тодорова, Силвия Касева - общински съветник – резервни членове.

V. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на глава VІот Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220