Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 649
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44

Относно: ОС_2770/13.10.2010 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 10 години на общински обект: ресторант 'Розариум', находящо се в УПИ І, кв. 179, гр. Казанлък с обща площ на имота - 465 кв. м, като в т.ч. 187 кв м масивна сграда (в т. ч. 84.5 кв. м търговска площ и 105.5 кв. м складови и санитарни помещения, представляващ общински имот - частна общинска собственост; утвърждаване на тръжна документация в т. ч. и проект на договор, приложени.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че общински обект ресторант “Розариум” находящ се в УПИ І, кв. 179 гр. Казанлък с обща площ на имота - 465 кв. м, като в т.ч., 187 кв. м масивна сграда/в т.ч. 84,5 кв. м търговска площ и 105,5 кв. м складови и санитарни помещения/, представлява по смисъла на ЗОС, имот – частна общинска собственост, за който е съставен АОС № 546 от 28.02.2008 г. Съгласно чл.14, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, имоти – частна общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс за срок до 10 години. Началният месечен наем възлиза на 772 лв. без ДДС и е изчислен, съгласно чл. 66, ал.1, І “Заведения за обществено хранене” в гр. Казанлък, първа зона от Наредба №15 на ОбС- Казанлък. Съобщава, че в Община Казанлък е постъпило заявление с вх. №68-974-1 от 31.05.2010г. от Димитър Янакиев, управител на “Аномис” ООД, с което изразява намерение да участва в процедура за отдаване под наем, но за срок от 10 години, във връзка с необходимостта от влагането на големи инвестиции, за да бъде приведен обектът в състояние, годно за ползване. Обектът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на Община Казанлък в Приложение № 9, поз. № 5. С тези мотиви кметът предлага на проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от ЗОС, чл. 80, т. 1 и чл. 81 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,  

 

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общински обекти: ресторант “Розариум” находящо се в УПИ І , кв. 179 гр. Казанлък с обща площ на имота - 465 кв. м, като в т.ч. 187 кв. м масивна сграда (в т.ч. 84,5 кв. м търговска площ и 105,5 кв. м складови и санитарни помещения)

1. Условия на публичния търг:
1.1. Начален месечен наем – 772 лв. без ДДС.

2. Дата, място и час за провеждане на публичния търг – 19.05.2011 г. в стая 14 на Община Казанлък, от 13.00 часа.

3. При липса на кандидати втора дата 26.05.2011 г. в стая 14 на Община Казанлък от 13.00 часа, при същите условия.

4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.

5. Тръжната документация се закупува от гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 13.00 часа на датата предхождаща публичния търг срещу документ за платена цена от 200 лв.без ДДС в брой на касата на общината.

6. Необходими документи за участие в публичният търг:
6.1. Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

6.2. Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

6.3. Служебна бележка по чл.83 от Наредба № 15 – по образец;

6.4. Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или удостоверение от агенция по вписванията;

   6.5. Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на търга

или удостоверение от агенция по вписванията за обявяване на дружеството в ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверено копие;

   6.6. Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;

6.7. Документ за платен депозит – оригинал;
6.6. Документ за внесена такса – заверено копие.

7. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на публичните търгове.

8. Оглед на обекта – от 9.00 ч. до 17.00 ч. през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общинските обекти по т. І. и ІІ

ІІІ. За провеждане на  публичния търг, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева- зам.-кмет на общината
Членове:
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП
Адриана Николова Тенева – юрисконсулт

Анелия Христова Панчугова – ст. експерт ПКНОС

Ваня Андреева – общински съветник
Дора Василева – общински съветник
Петко Карагитлиев – общински съветник
Янко Запрянов – общински съветник
Димитър Атанасов – общински съветник
Радослав Рачев – общински съветник

При отсъствие на председателя на комисията същият да бъде заместен от Адриана Тенева.                                              При отсъствие на юриста на комисията същият да бъде заместен от Кристина Манева.    

При отсъствие на членове от комисията, същите да бъдат заместени от Зоя Батакова, Лиляна Тодорова, Георги Урумов и Силвия Касева – общински съветник – резервни членове.

ІV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилият участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 27.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

 
 
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220