Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 650
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44

Относно: ОС_3332/28.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: Обособена част 'В' от сграда в УПИ І кв. 372, гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че общински нежилищен имот: Oбособена част „В” от сграда в УПИ I кв. 372, гр. Казанлък, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 956/07.02.2005 г. Имотът е включен под № 9 в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение  № 597/07.02.2011 г. на ОбС – Казанлък, както и в Годишния общински план за работа по приватизация за 2011 г. – Приложение № 18 към Бюджета на община Казанлък за 2011 г., приет с Решение  № 605/15.02.2011 г. на ОбС–Казанлък.

В тази връзка, с оглед стартиране на процедурата по приватизация на имота, кметът предлага на ОбС да вземе решение за откриване на процедура за приватизация - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство / НВИДСППСПКПП/,

 
Р Е Ш И:
 

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот:

Oбособена част „В” от сграда в УПИ I кв. 372, гр. Казанлък

2. Упълномощава кмета община Казанлък да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка на имота по т. 1, при спазване изискванията на НВИДСППСПКПП.

3. Задължава кмета на община Казанлък след изготвяне на анализа, меморандума и оценката по т. 2, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 25.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220